АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

B. 2. Вимоги до транзакцій

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів
 3. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 4. Визначення сум податкового зобов’язання контролюючими органами, податкові повідомлення, податкові вимоги.
 5. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 6. Вимоги безпеки під час роботи
 7. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 8. Вимоги безпеки, яким мають відповідати (те чого стосується твій диплом)
 9. Вимоги до вивченості та підготовленості родовищ
 10. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами
 11. Вимоги до документів, що надаються для державної реєстрації

Нижче перераховані всі транзакції, які виконуються в кожному відділенні компанії Нерухомість Кіровоградщини з метою отримання інформації, необхідної співробітникам для ефективної роботи з власниками і орендарями об'єктів нерухомості. Кожна транзакція зв'язана з певною бізнесфункцією компанії Нерухомість Кіровоградщини. Відповідальність за виконання цих функцій несуть співробітники компанії, що посідають відповідні посади. В кінці опису кожної транзакції в дужках вказаний її користувач або група користувачів.

Транзакція а. Створення і коректування записів з даними про співробітників і їх найближчих родичів для кожного відділення (менеджер).

Транзакція b. Створення звіту з відомостями про співробітників кожного відділення (менеджер).

Транзакція с. Створення списку співробітників, що працюють даного інспектора (менеджер і цей інспектор).

Транзакція d. Створення списку інспекторів, що працюють в кожному з відділень компанії (менеджер і інспектор).

Транзакція е. Створення і коректування записів з даними про об'єкти нерухомості (і її власниках), що здаються в оренду, в конкретному відділенні компанії (інспектор).

Транзакція f. Створення звіту з даними про об'єкти нерухомості, що здаються в оренду, в даному відділенні компанії (всі співробітники).

Транзакція g. Створення списку об'єктів, що здаються в оренду, за які відповідає певний співробітник (інспектор).

Транзакція h. Створення і коректування записів з описом потенційних орендарів в кожному з відділень компанії (інспектор).

Транзакція i Створення списку потенційних орендарів, зареєстрованих в кожному з відділень компанії (всі співробітники).

Транзакція j. Пошук всіх об'єктів, що здаються в оренду, задовольняють вимогам потенційного орендаря (всі співробітники).

Транзакція k. Створення і коректування записів з відомостями про огляд об'єктів, що здаються в оренду, потенційними орендарями (всі співробітники).

Транзакція l. Створення звіту із зауваженнями потенційних орендарів відносно конкретного об'єкту, що здається в оренду (всі співробітники).

Транзакція т. Створення і коректування записів з відомостями про опубліковані в газетах рекламні оголошення про здачу в оренду об'єктів нерухомості (всі співробітники).

Транзакція п. Створення списку всіх оголошень, зроблених відносно певного об'єкту, що здається в оренду (інспектор).

Транзакція о. Створення списку всіх оголошень про здачу об'єктів в оренду, опублікованих в певній газеті (інспектор).

Транзакція р. Створення і коректування записів з відомостями про укладені договори про оренду (менеджер і інспектор).

Транзакція q. Роздрукування відомостей про умови укладеного договору про оренду для заданого об'єкту (менеджер і інспектор).

Транзакція r. Створення і коректування записів з відомостями про виконані перевірки стану нерухомості, що здається в оренду (всі співробітники).

Транзакція s. Створення списку всіх проведених перевірок стану заданого об'єкту нерухомості (інспектор).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)