АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. I. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
 4. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 5. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 6. II. Организация и проведение учебно-ознакомительной практики
 7. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 8. II. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
 9. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 10. ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів
 11. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 12. IV. Методические указания по прохождению производственной практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики у письмовій формі.

Головним документом звітності є щоденник практики (Додаток А), який містить такі основні розділи:

· розпорядження на практику – заповнюється деканатом факультету економіки транспорту та керівником практики від підприємства; підписи завіряються печатками.

· календарний графік проходження практики – заповнюється студентом під час проходження практики та підписується керівником практики від КДАВТ та керівником практики від підприємства.

Календарний графік розробляється з урахуванням профілю підприємства-бази практики та має враховувати спеціалізацію студента-практиканта. Графік включає види робіт, що виконуватимуться студентом, обсяг робіт та дати їх виконання.

· відгук і оцінка роботи студента під час практики – заповнюється керівником практики від підприємства.

· висновок керівника практики від КДАВТ про роботу студента – заповнюється керівником практики від КДАВТ.

У звіті з практики відображаються результати вивчення програмних запитань, висновки та рекомендації, копії документів та рішень. Розмір текстової частини звіту - до 50 сторінок.

Текстова частина повинна містити відомості про результати виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання.

Зміст звіту з виробничої практики має складатись з таких розділів (можливі зміни у структурі звіту з урахуванням специфіки підприємства – бази практики після попередньої консультації з керівником практики від КДАВТ; у розділах змісту замість слова «підприємство» необхідно вказати повну назву підприємства – бази практики):

  ВСТУП.....................................................  
  Загальна характеристика підприємства..............  
1.1 Загальна системна характеристика підприємства..................  
1.2 Середовище функціонування підприємства.......................  
  Управління організаційною підсистемою підприємства............................................  
2.1 Загальна характеристика організаційної структури.................  
2.2 Порядок приймання одноосібних і колегіальних рішень; система комунікацій..................................................  
2.3 Інформаційна система, що використовується в організації (категорія, клас, вид, тип)................................................  
2.4 Організація праці апарату управління. Охорона праці, техніка безпеки  
  Управління матеріально-технічною підсистемою....  
3.1 Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази підприємства...................................  
3.2 Оцінка ефективності технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари)............................  
  Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)...............................................  
4.1 Аналіз рівня управління операційною діяльністю підприємства та обґрунтування пропозицій щодо напрямів удосконалення..........  
4.2 Оцінка ефективності цінової політики підприємства...............  
4.3 Оцінка ефективності збутової політики підприємства та визначення шляхів її підвищення.........................................  
4.4 Оцінка ефективності логістичних систем підприємства............  
4.5 Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства.......  
4.6 Оцінка ефективності маркетингових досліджень підприємства.....  
  аналіз управління соціально-психологічною підсистемою підприємства...........................  
  Управління фінансово-економічною підсистемою..  
6.1 Аналіз результатів і ефективності діяльності підприємства. Прогноз розвитку фінансово-економічних показників.....................  
  аналіз управління ЗЕД підприємства..................  
7.1 Загальна характеристика ЗЕД.................................  
7.2 Аналіз експортно-імпортних операцій..........................  
7.3 Аналіз системи платежів, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності..............................  
  Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю............................  
  Управління інноваційною діяльністю................  
  Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства..............................  
  ВИСНОВКИ................................................  
  ЛІТЕРАТУРА...............................................  
  ДОДАТКИ.................................................  

Звіт з практики оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95 від 23.02.1995 р. "Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення". Звіт оформлюється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Звіт виконується рукописно чорнилами одного кольору, або може бути надрукований з одного боку аркуша, з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці при умові рівномірного її заповнення і висоті літер і цифр не менш 1,8 мм. Текст слід розташовувати, дотримуючись наступних розмірів полів: зверху, ліворуч та знизу - не менш 20 мм, з правого боку ‑ не менш 10 мм. Помилки (описки), неточності дозволяється виправляти замальовуванням «штрихом».

Структурні елементи "Зміст", "Вступ", "Висновки", "Рекомендації", "Література", "ДодаткИ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка, друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслювати, не виділяти напівжирним.

Заголовки підрозділів, пунктів, підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу, що дорівнює 5 знакам. Друкувати рядковими літерами, крім першої великої, не підкреслювати, не виділяти напівжирним, без крапки у кінці. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Між заголовком розділу і наступним або попереднім текстом повинно бути два рядки. Між заголовком підрозділу і наступним або попереднім текстом повинен бути один рядок. Між заголовком підпункту і наступним або попереднім текстом не повинно бути пустих рядків. Не дозволяється розташовувати назву розділу, підрозділу у нижній частині сторінки, якщо після нього розташовано від одного до трьох рядків тексту. Написання кожного розділу починається з нової сторінки, а підрозділів і підпунктів - продовжуючи її.

Сторінки звіту необхідно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись нумерації протягом усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без крапки на кінці, розмір шрифту - 14. Титульний аркуш включається у загальну нумерацію сторінок роботи і вважається першою сторінкою, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. Приклад оформлення титульного аркуша представлений у додатку Б. Ілюстрації та таблиці, що розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

Розділи, підрозділи звіту слід нумерувати арабськими цифрами (1, 2, 3 і т.д.). Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять (1.1, 1.2, 2.3 і т.д.). Таблиці та ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) слід розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті роботи. Якщо таблиця або ілюстрація згадуються перед їх зображенням, посилання позначається без скорочення і без дужок, наприклад: «наведено у таблиці 1.1», «представлено на рисунку 1.1»; якщо після – допускаються скорочення та розміщення у дужках, наприклад: (табл.1.1), (рис. 1.1). Якщо таблиці чи ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, при поданні їх у роботі, дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Таблиці, так само як й ілюстрації, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу за винятком таблиць (ілюстрацій), які наводяться у додатках. Номер таблиці (ілюстрації) складається з номера розділу і порядкового номера таблиці (ілюстрації), відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після слова «Таблиця» з зазначенням її номера (Додаток В).

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» та її номер слід писати один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовка ‑ з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Ілюстрації повинні також мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 2.1 Схема апарату управління» (Додаток В).

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка (Додаток В).

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

У разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в роботі використовують примітки. Примітки розташовується безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, не виділяють напівжирним, після слова «примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Список джерел, що були використані при написанні звіту повинен розташовуватись стовпцем у порядку використання даного джерела у звіті. У тексті звіту обов’язково вказуються посилання на використані джерела. Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1—7]...». Оформлення посилання мас відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань (ЛІТЕРАТУРА) із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: «... у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6]».

Відповідний опис у переліку посилань (ЛІТЕРАТУРА):

6. Автоматизація робіт в установах //ТІІЕР. -М 4. -М: Мир, 1983.-С.66 — 76.

Додатки слід оформлювати у вигляді окремої частини, розташовуючи їх в порядку появи посилань на них у тексті звіту. Якщо додатків декілька, вони повинні мати титульний аркуш, який оформлюється на окремому аркуші з зазначенням посередині аркуша великими літерами слова «ДОДАТКИ» - не підкреслювати, не виділяти курсивом або напівжирним. Якщо у звіті міститься один додаток, титульний аркуш не оформлюється, а додаток має назву «Додаток А» і зазначається посередині аркуша зверху.

Кожний окремий додаток позначається малими літерами, крім першої великої посередині аркуша зверху, не виділяється курсивом або напівжирним і має нумерацію. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: А.2 — другий розділ додатку А; Г.3.1 — підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2 додатку Д; Ж. 1.3.3.4 — підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 — третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатку А; формула (А.1) — перша формула додатку А.

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2...», «... на рисунку А.1...» — якщо рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці А.3...», або «... в табл. Б.3...»; «... за формулою (В.1)...»; «… у рівнянні (Г.2) …».

В посиланнях у тексті звіту на додатки, назва додатку вказується в дужках малими літерами, крім першої великої з указанням номеру додатку, наприклад: (Додаток А), (Додаток Б.3) тощо.

Без заповненого звіту з проходження переддипломної практики практика не зараховується.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)