АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 3. II. Порядок аккредитации
 4. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 5. II. Порядок медицинского освидетельствования
 6. II. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
 7. II. Порядок приема и увольнения
 8. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
 9. III . Порядок присвоения квалификационной категории
 10. III. Миропорядок
 11. III. Порядок вынесения медицинских заключений во ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)

Курсовий проект за формою є запискою пояснення, що містить текстовий матеріал і техніко-економічні розрахунки, до якої прикладені таблиці, схеми, графіки.

Робота повинна включати у вказаній послідовності титульний аркуш, завдання на курсову роботу, зміст, вступ, розділи роботи, висновок по роботі в цілому, список літератури і перелік нормативно-технічної і іншої документації, використаної при виконанні роботи, додатки.

До оформлення курсової роботи пред'являються наступні вимоги.

Зміст записки пояснення доцільно ділити на розділи, підрозділи, пункти. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами.

Якщо записка пояснення має підрозділи і пункти, номер документа повинен складатися з номера розділу, підрозділу і пункту, розділених між собою крапками, наприклад 3.2.1.

Всі розрахунки повинні бути проведені чітко, з дотриманням єдності термінології і буквених позначень у формулах.

Перед числовими розрахунками необхідно привести короткі пояснення, в яких вказати, на основі яких початкових даних, положень, з використанням яких формул проводиться розрахунок.

При великій кількості показників, цифр, розрахункових операцій доцільно звести їх в таблицю.

Показники і залежності, які наочніші в графічному виразі, треба зобразити у вигляді графіків.

Всі початкові дані повинні мати посилання на джерела їх отримання.

Підсумкові результати необхідно округляти відповідно до прийнятої точності розрахунку.

У тексті записки не допускають скорочення, окрім загальноприйнятих. Посилання на літературні джерела в тексті записки пояснення оформляються у вигляді номера джерел за списком літератури, наведеним в кінці роботи.

Після завершення розрахунків і проведення відповідного аналізу даних, доцільно скласти підсумкову таблицю основних техніко-економічних показників роботи підприємницької структури, для якої розроблявся проект.

Титульний аркуш оформляється відповідно до прийнятого стандарту.

Обсяг і зміст графічної частини проекту узгоджується з керівником проекту.

До захисту проект має бути представлений в зброшурованому вигляді.

 

Рекомендована література

1. Господарcький кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV -ГК

2. Податковий кодекс України від 02.12. 2010р. №2755 -VI -ПК

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435 - IV -ЦК

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99.

5. № 996-XIV - Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

6. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р. №4618 - VI

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-III.

8. Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009р. №1334-VI.

9. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1.06.2000р. № 1775-III.

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. №755-IV.

11. Лист ДПАУ «Щодо оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців» від 03.02.2011р. № 1085 /К/ 17-0714.

12. Державний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005-КВЕД ДК 009:2005.

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту від 2011р. №43 ст.445.

14. Наказ Міністерства Економіки України №290 від 06.09.2006 «Про

затвердження методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств».

15. Захарчин Г.М. Основи підприємництва:Навч.посіб.-К.:Знання,2008.-437с.-(Вища освіта ХХІ століття).

16. Новіков С.Податковий кодекс:мале підприємництво.-Х.:Фактор,2011-192с.

17. Покропивний С.Ф.,Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план:технологія розробки та обґрунтування: Навч.посібник-К:КНЕУ, 1998.-208с.


Додаток 1

Рис. 3. Класифікація витрат з метою оподаткування

(у відповідності до Податкового кодексу України від 2.12.2010)
Додаток 2

Калькуляція собівартості виробу і розподілу витрат постійних і змінних

№ з/п Статті витрат Витрати на один виріб, грн. Загальні витрати, тис. грн.
Всього Зокрема Всього Зокрема
  постійні змінні   постійні змінні
  Сировина і матеріали            
  Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби            
  Паливо і енергія на техноло­гічні цілі            
  Зворотні відходи (відніма­ють­ся)            
  Основна заробітна плата            
  Додаткова заробітна плата            
  Єдиний соціальний внесок            
  Витрати на утримання і екс­плуатацію устаткування            
  Загальновиробничі витрати            
  Втрати від браку            
  Інші виробничі витрати            
               

 


Додаток 3

Форми звіту про прибутки і збитки

№ з/п Статті (агреговані) Роки (квартали, місяці)
     
  Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) з ПДВ і акцизом      
  Собівартість реалізованої продукції      
  Фінансовий результат до оподаткування (3=1-2)      
  Адміністративні витрати      
  Інші операційні доходи      
  Збутові витрати      
  Інші операційні витрати      
  Прибуток від операційної діяльності (8=3+5-4-6-7)      
  Витрати від участі в капіталі      
  Доходи від участі в капіталі      
  Інші фінансові доходи      
  Інші доходи      
  Прибуток від звичайної діяльності (13=8-9+10+11+12)      
  Податок на прибуток (19%)      
  Чистий прибуток (15=13-14)      

 

Додаток 4

Баланс (прогнозний, агрегований) за станом на 31 грудня 20___ року

Актив тис. грн. Пасив тис. грн.  
Грошові кошти   Статутний фонд    
Рахунки до отримання   Резервні фонди    
Сировина, матеріали, комплектуючі   Додатковий капітал    
Незавершене виробництво   Пайовий капітал    
Нерозподілений прибуток  
Запаси готової продукції      
Банківські внески і цінні папери   Неоплачений капітал    
Заздалегідь сплачені витрати   Сумарний власний капітал    
Сумарні оборотні активи   Довгострокові кредити банків    
Основні засоби   Відстрочені податкові платежі    
Накопичена амортизація   Сумарні довгострокові зобов’язання    
Залишкова вартість основних засобів: - земля - будівлі, споруди - устаткування   Короткострокові кредити банків    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
Інші активи   Поточні зобов’язання: - по оплаті праці - по розрахунках з бюджетом - по розрахунках із засновниками    
Інвестиції до основних фондів  
Інвестиції в цінні папери   Сумарні короткострокові зобов’язання    
Всього активів   Всього пасивів    

 


Додаток 5

План грошових потоків (cаsh-flow)

№ з/п Найменування статті До початку виробництва, грн. Планова­ний рік
  Надходження від реалізації продукції    
  Змінні витрати (витрати)    
  Операційні (загальні) витрати    
  Надходження від інших видів діяльності    
  Податки і інші виплати    
6=1-2-3-4-5 Кеш-фло від операційної діяльності    
  Виплати на придбання активів    
  Надходження від продажу активів    
9=8-7 Кеш-фло від інвестиційної діяльності    
  Власний капітал    
  Позиковий капітал    
  Виплати в погашення позик    
  Процентні виплати    
  Виплати дивідендів    
15=10+11+14-12-13 Кеш-фло від фінансової діяльності    
16=17 Кеш-баланс на початок періоду    
17=6+9+15+16 Кеш-баланс на кінець періоду    

 

Додаток 6

Варіанти табличних форм, які доцільно використовувати при обґрунтуванні окремих розділів бізнес-плану [15]

Показники виробництва основних видів продукції за звітний

рік та на перспективу

 

Найменування продукції (послуг) Обсяг випуску, натуральних од. Частка в загальному обсязі продукту, що виробляється, % Ціна, тис. грн. Витрати, тис. грн.
  Фак­тично Прог­ноз Прог­ноз Фак­тично Прог­ноз Фак­тично Прог­ноз
             

 


Реалізація продукції за звітний рік та прогноз на перспективу

залежно від ринків збуту

 

Найменування продукції (послуг) Обсяг випуску, натуральних од. Частка в загальному обсязі продукту, що виробляється, % Ціна, тис. грн. Витрати, тис. грн.
  Фак­тично Прог­ноз Прог­ноз Фак­тично Прог­ ноз Факти­чно Прог­ноз
             

 

Характеристика кількісних та якісних показни­ків продукції (послуг)

основних конкурентів

 

Підприємства галузі, що виробляють аналогічну продукцію (послуги) Найменування продукції Переваги продукції конкурентів
     
     
     
     
     

Існуючі канали збуту продукції (послуг) підприємства

та дані на перспективу

 

 

 

№ з/п Канали збуту Кількість реалізованої продукції
За звітний рік Прогноз
  Відповідні торговельні організації    
  Власні фірмові магазини    
  Власні відділи в державних магази­нах    
  Підприємства    
  Закордонний ринок    
  Інше    

 

Існуючі джерела постачання на підприємство си­ровини

та дані на перспективу

 

Постачальники (за регіонами) Обсяг сировини, що надходить Якість сировини Можливості заміни сировини
Існуючі На перспек­тиву Фактично Прогноз
           

Перелік і характеристика за строком служби машин і обладнання та пропозиції щодо їх оновлення

 

Групи обладнання Наявна кіль­кість Строк служби, до нормативного Кількість обладнання, яке необхідно встановити
1/3 2/3 1/2   більше 1  
               
               
               

Чисельність робітників і службовців та пропозиції покупця щодо реструктуризації персоналу

 

Кількість працівники на підприємстві, осіб
Усього У тому числі У тому числі
Фак­тично Прог­ноз Робітники Спеціалісти Адміністратив­ний персонал
Фак­тично Прог­ноз Фак­тично Прог­ноз Факти­чно Прог­ноз
               

Розподіл робітників та службовців за освітою та віком

 

Показники Освіта Вік, років
середня незакінчена вища вища до 30 31-40 41-50 понад 50
               

Середня заробітна плата окремих категорій працівників

 

№ з/п Категорія працівників Середня заробітна плата, грн. Середній розмір надбавок, грн. Прогноз динаміки заробітної плати,%
  Керівний персонал      
  Спеціалісти      
  Виробничий персонал      

 

Програма інвестиційних вкладень

 

Заплановані заходи Необхідні кошти Джерела отримання Строк  
Одиниця виміру, грн. Кількість
         

 


Додаток 7

1. Баланс Форма № 1-м  
на _________________ 20___ р. КодзаДКУД  
     
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
       
1. Необоротні активи
Незавершене будівництво      
Основні засоби:
залишкова вартість      
первісна вартість      
знос   () ()
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість      
первісна вартість      
накопичена амортизація   () ()
Довгострокові фінансові інвестиції      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом 1      
II. Оборотні активи
Виробничі запаси      
Поточні біологічні активи      
Готова продукція      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість      
первісна вартість      
резерв сумнівних боргів   () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті      
у тому числі в касі      
в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II      
III. Витрати майбутніх періодів      
IV. Необоротні активи та групи вибуття      
Баланс      

 

 


 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
       
1. Власний капітал  
Статутний капітал      
Додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (не­покритий збиток)      
Неоплачений капітал   () ()
Усього за розділом 1      
II. Забезпечення наступних вит­рат і цільове фінансування      
III. Довгострокові зобов'язан­ня      
IV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довгостро­ковими зобов'язаннями      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом      
зі страхування      
з оплати праці'      
Інші поточні зобов'язанню      
Усього за розділом IV      
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс      

2. Звіт про фінансові результати за ____________________20 ____р. Форма № 2-м  
  Кодза ДКУД  
     
Стаття Кодрядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Непрямі податки та інші вирахування з доходу   () ()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)      
Інші операційні доходи      
Інші доходи      
Разом чисті доходи(030 + 040 + 050)      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, ро­біт, послуг)      
Інші операційні витрати      
у тому числі:      
       
Інші витрати      
Разом витрати(080 + 090 + 100)      
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)      
Податок на прибуток   () ()
Чистий прибуток (збиток)(130 -140)      
Забезпечення матеріального заохочення      
         

 

Керівник _______________ _____________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер _______________ _____________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)

 

 


Додаток 8

спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва  
  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)        
Підприємство за ЄДРПОУ    
Територія за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ    
Орган державного управління за КОДУ  
Вид економічної діяльності За КВЕД    
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса    
     
1. Баланс на _______________20____ р. Форма № 1-м    
Код за ДКУД  
     
             

 

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
       
1. Необоротні активи
Основні засоби:      
залишкова вартість      
первісна вартість      
знос      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом 1      
II. Оборотні активи  
Запаси      
Поточна дебіторська заборгованість      
Грошові кошти та їх еквіваленти  
в національній валюті      
у тому числі в касі      
в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II      
Баланс      
   
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
       
1. Власний капітал  
Капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Усього за розділом 1      
II. Цільове фінансування      
III. Довгострокові зобов'язання      
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з бюджетом      
зі страхування      
з оплати праці      
Інші поточні зобов'язання      
Усього за розділом IV      
баланс      

2. Звіт про фінансові результати за ______________20____р.
          Форма № 2-м      
    Код за ДКУД  
       
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
       
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Непрямі податки та інші вирахування з доходу   () ()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)      
Інші доходи      
Разом чисті доходи(030 + 040)      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   () ()
Інші витрати   () ()
у тому числі:      
    () ()
Разом витрати(080 + 100)      
Фінансовий результат до оподаткування (070- 120)      
Податок на прибуток   () ()
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінан­совий результат після оподаткування      
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - 145)      
                         

 

 

Керівник _______________ _____________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер _______________ _____________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)

 


Додаток 9


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)