АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР

Читайте также:
 1. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. Вибір варіанта контрольної роботи
 5. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 6. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 7. Вибір димососів (вентиляторів)
 8. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 9. Вибір задачі для моделювання
 10. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 11. Вибір засобу усунення дефектів деталі

Курсовий проект виконується по одному з чотирьох основних видів бізнесу (на вибір студента)

- виробничий;

- комерційний;

- фінансовий;

- консалтингово-інформаційний.

Блок-схема курсового проекту приведена на рис. 1.

 
 

 


Вибір теми по виду бізнесу, як правило, залежить від спеціалізації, особистих інтересів і компетенцій студентів,доступності інформації,особливостей характеру, професійних зв’язків, життєвого досвіду та мислення і т.п.

Теми курсового проекту по комерційному підприємництву можуть бути вибрані незалежно від спеціалізації за узгодженням з керівником.

Структура видів бізнесу для нагадування приведена на рис. 2.


У курсовому проекті може бути розроблений бізнес-план розвитку бізнесу вже діючого підприємства (наприклад, для випадків залучення інвестицій, отримання кредиту в комерційному банку, участі фірми в некомерційних конкурсах з приватизації та ін.). Як початкові дані можуть бути прийняті основні техніко-економічні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства за попередні звітні періоди і,зокрема, такі бухгалтерські звітні документи,як "Баланс" ( П(С) БО 2), "Звіт про фінансову діяльність" ( П(С) БО З), "Звіт про рух грошових коштів" ( П(С) БО 4), "Звіт про власний капітал" ( П(С) БО 5), а для підприємств малого підприємництва - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (у складі форми №1-м «Баланс» та форми №2-м «Звіт про фінансові результати »затвердженого у складі П(С) БО 25).

У таких випадках в курсовому проекті виконується аналіз або_оцінка поточного стану підприємства і обґрунтовуються пропоновані методи реорганізації підприємства або бізнесу з розрахунковим прогнозом економічної ефективності запропонованих в проекті рішень.

Структура бізнес-плану затверджена наказом Мінкономіки України від 6 вересня 2006 р. № 290.

Форма представлення бізнес-плану буде залежати від тих питань, які є найбільш важливими для підприємства і необхідності залучення коштів іноземних компаній і інших кредиторів. Рекомендована структура бізнес-плану,наведена в даних методичних вказівках не є обов’язковою, але в ньому потрібно висвітлити усі основні питання.Стосовно спеціальностей особливість полягає в глибині і деталях розробки окремих розділів бізнес-плану. Так, для виробничого бізнесу в курсовому проекті особлива увага повинна бути приділена відповідно розробкам плану виробництва (устаткування, технології, організація, економічні розрахунки виробничих витрат, техніко-економічні показники і ін.), у фінансовому бізнесі - управлінню власним і позиковим капіталом, запасами, грошовими потоками з урахуванням ризику, інфляції, раціональності виробництва обов'язкових платежів і так далі, тобто ефективному управлінню фінансами підприємства, що забезпечує високу ліквідність і рентабельність, прибутковість з урахуванням інтересів власників і учасників бізнесу.

У курсовому проекті по комерційному бізнесу детальніше висвітлюються питання маркетингових досліджень ринку, вибору постачальників, організації і оформлення комерційних операцій, мінімізації ризику, плану збуту, ціноутворенню, методам стимулювання продажів, транспортуванню і зберіганню товарів, рекламі і іншим важливим питанням отримання гарантованого прибутку і її розподілу. Тут можуть розглядатися експортно-імпортні операції, процедури, пов'язані з митним контролем, страхуванням товарів і ін.

Консалтингово-інформаційний бізнес в країнах з розвиненою ринковою економікою є надзвичайно поширеним і прибутковим. Цей бізнес пов'язаний з розробкою різних проектів від оптимізації структур управління, розробки нормативної документації підприємств, бізнес-планів і так далі до розробки регламентів зборів акціонерів і ін.

Робота над курсовим проектом по основах бізнесу вимагає знання основоположних питань інших дисциплін економічного циклу.

Зупинимося детальніше на отриманні і темах курсового проекту для кожного напряму бізнесової діяльності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)