АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР

Читайте также:
 1. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. Вибір варіанта контрольної роботи
 5. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 6. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 7. Вибір димососів (вентиляторів)
 8. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 9. Вибір задачі для моделювання
 10. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 11. Вибір засобу усунення дефектів деталі

Курсовий проект виконується по одному з чотирьох основних видів бізнесу (на вибір студента)

- виробничий;

- комерційний;

- фінансовий;

- консалтингово-інформаційний.

Блок-схема курсового проекту приведена на рис. 1.

 
 

 


Вибір теми по виду бізнесу, як правило, залежить від спеціалізації, особистих інтересів і компетенцій студентів,доступності інформації,особливостей характеру, професійних зв’язків, життєвого досвіду та мислення і т.п.

Теми курсового проекту по комерційному підприємництву можуть бути вибрані незалежно від спеціалізації за узгодженням з керівником.

Структура видів бізнесу для нагадування приведена на рис. 2.


У курсовому проекті може бути розроблений бізнес-план розвитку бізнесу вже діючого підприємства (наприклад, для випадків залучення інвестицій, отримання кредиту в комерційному банку, участі фірми в некомерційних конкурсах з приватизації та ін.). Як початкові дані можуть бути прийняті основні техніко-економічні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства за попередні звітні періоди і,зокрема, такі бухгалтерські звітні документи,як "Баланс" (П(С) БО 2), "Звіт про фінансову діяльність" (П(С) БО З), "Звіт про рух грошових коштів" (П(С) БО 4), "Звіт про власний капітал" (П(С) БО 5), а для підприємств малого підприємництва - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (у складі форми №1-м «Баланс» та форми №2-м «Звіт про фінансові результати»затвердженого у складі П(С) БО 25).

У таких випадках в курсовому проекті виконується аналіз або_оцінка поточного стану підприємства і обґрунтовуються пропоновані методи реорганізації підприємства або бізнесу з розрахунковим прогнозом економічної ефективності запропонованих в проекті рішень.

Структура бізнес-плану затверджена наказом Мінкономіки України від 6 вересня 2006 р. № 290.

Форма представлення бізнес-плану буде залежати від тих питань, які є найбільш важливими для підприємства і необхідності залучення коштів іноземних компаній і інших кредиторів. Рекомендована структура бізнес-плану,наведена в даних методичних вказівках не є обов’язковою, але в ньому потрібно висвітлити усі основні питання.

Стосовно спеціальностей особливість полягає в глибині і деталях розробки окремих розділів бізнес-плану. Так, для виробничого бізнесу в курсовому проекті особлива увага повинна бути приділена відповідно розробкам плану виробництва (устаткування, технології, організація, економічні розрахунки виробничих витрат, техніко-економічні показники і ін.), у фінансовому бізнесі - управлінню власним і позиковим капіталом, запасами, грошовими потоками з урахуванням ризику, інфляції, раціональності виробництва обов'язкових платежів і так далі, тобто ефективному управлінню фінансами підприємства, що забезпечує високу ліквідність і рентабельність, прибутковість з урахуванням інтересів власників і учасників бізнесу.

У курсовому проекті по комерційному бізнесу детальніше висвітлюються питання маркетингових досліджень ринку, вибору постачальників, організації і оформлення комерційних операцій, мінімізації ризику, плану збуту, ціноутворенню, методам стимулювання продажів, транспортуванню і зберіганню товарів, рекламі і іншим важливим питанням отримання гарантованого прибутку і її розподілу. Тут можуть розглядатися експортно-імпортні операції, процедури, пов'язані з митним контролем, страхуванням товарів і ін.

Консалтингово-інформаційний бізнес в країнах з розвиненою ринковою економікою є надзвичайно поширеним і прибутковим. Цей бізнес пов'язаний з розробкою різних проектів від оптимізації структур управління, розробки нормативної документації підприємств, бізнес-планів і так далі до розробки регламентів зборів акціонерів і ін.

Робота над курсовим проектом по основах бізнесу вимагає знання основоположних питань інших дисциплін економічного циклу.

Зупинимося детальніше на отриманні і темах курсового проекту для кожного напряму бізнесової діяльності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)