АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. Вибір варіанта контрольної роботи
 3. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 4. Вибір димососів (вентиляторів)
 5. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 6. Вибір задачі для моделювання
 7. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 8. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 9. ВИБІР ЗМІШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
 10. Вибір контрольно - вимірювальної апаратури, інструкція по ремонту та регулюванню
 11. Вибір місця водозабору та трасування водопровідної мережі

 

Для вибору гідроапаратури необхідно визначити діаметр умовного проходу

 

, м,

 

де – витрата рідини в гідролінї, м /с;

– швидкість рідини в гідролінї, м/с.

 

Залежно від номінального тиску в гідросистемі рекомендується задавати розрахункову швидкість рідини в межах:

- напірна лінія при тиску до 2.5 МПа - 2.5 м/с;

- напірна лінія при тиску до 10 МПа - 2.7...4.25 м/с;

- напірна лінія при тиску до 16 МПа - 3.5...5.35 м/с;

- напірна лінія при тиску до 25 МПа - 4.25...6.8 м/с.

Виходячи із розрахованого значення Dу, приймається його стандартне значення з ряду: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 мм.

При виборі стандартного значення Dу, слід дотримуватись таких рекомендацій:

а) вибирати такий діаметр умовного проходу, під який виробляється достатній асортимент гідроапаратури. Це полегшує подальший вибір гідроапаратів та вможливлює заміну одного гідроапарата на інший, якщо виникне така потреба;

б) бажано, щоб гідроапаратура підбиралась під один діаметр умовного проходу (якщо це можливо). Це полегшує складання схеми, зменшує її вартість та дає можливість уникнути використання перехідних з'єднань.

За вибраним значенням діаметра умовного проходу і значенням номінального тиску підбираються гідроапарати, які входять до складу схеми.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)