АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок та вибір гідромоторів

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 4. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 5. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 6. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 7. Вибір варіанта контрольної роботи
 8. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 9. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 10. Вибір димососів (вентиляторів)
 11. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 12. Вибір задачі для моделювання

Оскільки схема і характеристика механічної частини верстата в завданні на курсову роботу не пропонується, доцільно розраховувати й підбирати гідромотор (якщо він є в гідросхемі) за встановленою потужністю.

Потужність на вихідній ланці верстата

 

, Вт, (8)

де – крутний момент на вихідній ланці верстата, Н·м;

n – частота обертання вихідної ланки верстата, с-1.

Виходячи із потужності , за каталогами та довідковою літературою підбирається відповідний гідромотор. При виборі використовується формула потужності для гідромотора:

 

, Вт, (9)

де – робочий об'єм гідромотора, м ;

– частота обертання гідромотора, с-1;

– розрахунковий перепад тиску, Па;

– механічний ККД гідромотора.

 

Із каталога необхідно взяти величини Vp, nг і . Величина перепаду тиску приймається за формулою (1). Потім за формулою (9) підраховується потужність гідромотора. Якщо вона не відповідає потужності Nвст, (формула (8), вибирається інший гідромотор із меншим або більшим робочим об'ємом та розрахунок (9) повторюється.

Якщо дані про ККД гідромотора в каталозі відсутні, можна

прийняти =0.95...0.97.

При виборі гідромотора його потужність повинна бути на 10...15 % більша за розраховану, щоб компенсувати можливі втрати потужності на редукторі, який може бути встановлений між гідромотором та вихідною ланкою верстата. Якщо потужність вибраного гідромотора значно перевищує розрахункову, отримати потрібну потужність можна шляхом зменшення робочої частоти обертання вала гідромотора порівняно з номінальною.

Технічну характеристику вибраного гідромотора необхідно навести в розрахунково-пояснювальній записці.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)