АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок витрат робочої рідини по гідроциліндрах

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 7. Вартість і капіталістичні витрати виробництва
 8. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 9. Виведення робочої формули
 10. Визначення вузлових витрат води
 11. Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса
 12. Визначення питомих витрат води

Витрати робочої рідини розраховуються за розмірами вибраного гідроциліндра і швидкістю штока Гц, наведеною в завданні.

Формула, за якою належить розраховувати витрати робочої рідини, залежить від типу вибраного Гц.

Для поршневого Гц з одностороннім штоком на прямому ході та плунжерного Гц

 

, м /с,

де – швидкість штока гідроциліндра, м/с.

 

Для поршневого гідроциліндра з одностороннім штоком на зворотному ході та поршневого гідроциліндра з двохстороннім штоком

 

, м /с .

 

 

Якщо дані про діаметр штока гідроциліндра відсутні, можна скористатися сталою гідроциліндра j

, м /с .

 

При цьому для Гц із двостороннім штоком стала приймається умовно.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)