АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок і вибір насосів

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 4. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 5. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 6. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 7. Вибір варіанта контрольної роботи
 8. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 9. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 10. Вибір димососів (вентиляторів)
 11. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 12. Вибір задачі для моделювання

Перед вибором насосів (насоса) слід розібратися в роботі гідросхеми й визначити кількість одночасно працюючих гідродвигунів. Потім треба підрахувати сумарні витрати робочої рідини для груп одночасно працюючих гідродвигунів, порівняти їх між собою та із витратою гідродвигунів, які працюють окремо. Гідронасос слід підбирати за найбільшою потрібною витратою робочої рідини. За даними каталогів або довідників підбирається насос, що має подачу, яка дорівнює потрібній витраті або трохи перевищує її. Подача насоса становить

/с,

де – робочий об'єм насоса, м ;

– частота обертання насоса, об/с;

– об'ємний ККД. насоса

 

Якщо це можливо, доцільно підбирати комплектну насосну станцію для подачі робочої рідини, яка серійно виробляється підприємствами. В цьому випадку відпадає потреба підбирати запобіжний клапан, бак, фільтр та приводний двигун, оскільки вони входять до складу комплектної насосної станції.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)