АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок гідроциліндрів

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 7. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом
 8. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова
 9. Завдання 3 – Розрахунок калібрів для гладких циліндричних з’єднань.
 10. Загальний розрахунок годин
 11. Загальний розрахунок годин лекцій,
 12. Загальний розрахунок годин лекцій,

Усі подальші розрахунки рекомендується вести в системі СИ і лише потім переводити результати (якщо це доцільно) в одиниці, більш зручні для використання.

Спочатку розраховується діаметр гідроциліндра залежно від заданих показників, потім вибирається за довідниками або конкретний гідроциліндр, який виробляється підприємствами, або вибираються нормальні розміри циліндра і штока згідно з довідковими матеріалами.

Перед розрахунком потрібно визначити напрям робочого руху гідроциліндра (прямий або зворотний хід) при якому буде проводитись розрахунок, тип гідроциліндра (поршневий, плунжерний, односторонньої чи двосторонньої дії, з одностороннім чи двостороннім штоком) і засіб підключення при робочому ході (звичайне або диференціальне підключення). Додатково приймається стала гідроциліндра:

,

де – робоча площа поршневої порожнини;

– робоча площа штокової порожнини;

D – діаметр циліндра;

d – діаметр штока.

Доцільно прийняти величину , яка дорівнює 1.25, 1.33 або 1.4.

Таким чином, величина робочої площи штокової порожнини визначається як

 

Sш=Sп/ ,

 

або

 

Sш= /4 (2)

У випадку гідроциліндра із двостороннім штоком, якщо немає даних про діаметр штока, величину j можна прийняти умовно.

Розрахунок потрібного діаметра циліндра ведеться за формулами, які наведені нижче.

Для поршневого гідроциліндра двосторонньої дії з одностороннім штоком на прямому ході

 

, Н, (3)

 

де – ефективне зусилля на штокові гідроциліндра, Н;

рн– номінальний тиск, Па;

рз– тиск зливу, Па;

– робоча площа поршневої порожнини, м ;

– робоча площа штокової порожнини, м ;

= 0.97...0.98 – механічний ККД. гідроциліндра.

Якщо врахувати визначення робочих площ та сталої гідроциліндра, які наведені вище, формула (3) прийме вигляд

 

,

або

,м.   (4)

 

Для поршневого гідроциліндра двосторонньої дії з одностороннім штоком на зворотному ході

 

, Н,

 

, м.   (5)

Для поршневого гідроциліндра з двостороннім штоком

 

, Н,

 

, м.   (6)

 

Для плунжерного гідроциліндра та поршневого гідроциліндра односторонньої дії 

Fефн.( .D2/4). ,

 

,м.   (7)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)