АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 3. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 4. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 5. IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 7. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 8. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 9. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 10. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ
 11. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 12. Аналіз асортименту і структури продукції

Оскільки, розробник проекту працює з комп’ютером, то основна інформація поступає через органи зору. Правильно організоване освітлення позитивно впливає на роботу центральної нервової системи, органів зору, продуктивність і безпеку праці, а також є важливим стимулятором організму. За недостатньої освітленності розвивається короткозорість, знижується якість і продуктивність праці, притупляється уважність, викривляється інформація. Правильне освітлення приміщення не можна досягти довільним розміщенням природних і штучних джерел світла. Тому проведемо аналіз освітлення типічного кабінету, працівника, який працює з комп’ютером, для створення раціонального освітлення.

Для цього потрібно визначити:

˗ систему природного освітлення;

˗ характеристику зорової роботи відповідно до ДБН В.2.5-28-2006;

˗ нормоване значення КПО ен1 за таблицею.

˗ нормоване значення КПО еN для приміщення, що розглядається.

З метою визначення потрібної площі світлових прорізів, яка забеспечує нормоване значення КПО. Всі необхідні значення визначаються за допомогою таблиць згідно ДБН В.2.5-28-2006.

1) Система природного освітлення - одностороннє бокове.

2) Характеристику зорової роботи – високої точності (ІІІ розряд), найменший розмір об’єкту розрізнення 0,3 – 0,5 мм.

3) Нормоване табличне значення КПО – ен1=1.2 %, оскільки природнє освітлення бокове.

 

Рис.1. Схема розміщення робочих місць, джерел природного та штучного освітлення в робочій зоні розробника проекту: 1 – робочі місця; 2 – джерела природного освітлення; 3 – джерела штучного освітлення; 4 – шафа для документів.

 

Значення КПО для приміщення, що розглядається визначимо за формулою:

еN= 100% •eн•mN=1.2%•0.9=1.08% для приміщення з вікнами на північ у зовнішній стіні будинка на території України (згідно рис. 1.).

Перевіримо чи достатня площу вікон використавши наступну формулу:

Sв – достатня площа світлових прорізів за бокового освітлення, м2;

Sn =5*4.5=22.5– площа підлоги приміщення, м2;

Кз = 1.2 – коефіцієнт запасу, приміщення суспільної споруди з нормальними умовами;

ηв = 18 – світлова характеристика вікон;

τ0 – загальний коефіцієнт світло проникнення:

τ1 = 0.8 – коефіцієнт світло проникнення матеріалу;

τ2 = 0.75 – коефіцієнт, який враховує втрати світла в рамах світлопрорізу;

τ3 = 1 – коефіцієнт, який враховує втрати в несучих конструкціях (при боковому освітленні τ3 = 1);

τ4 = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати у сонцезахисних пристроях;

τ5 = 0.9 – коефіцієнт, що враховує втрати у захисній сітці, що встановлюються під фонарями, приймається рівним 0.9;

r1 = 1.7 - коефіцієнт, що враховує підвищення КПО за рахунок світла, яке відбивається від поверхонь приміщення.

Kбуд = 1 коефіцієнт, що враховує затінення вікон будинками навпроти.

Тоді достатня площа світлових прорізів рівна

Sв дост=1.08 м2

Оскільки Sв реал=1.5 м2,(при висоті вікон 1.5 м) що менше 7.62м2, то приміщення потребує постійної роботи джерел штучного освітлення, тобто під час роботи на ЕОМ обов’язково потрібно використовувати суміщене освітлення (одночасно і природнє і штучне).

Штучне освітлення. В приміщенні розробника проекту використовувалось штучне робоче рівномірне освітлення.Визначимо чи встановлена достатня кількість світильників в приміщенні. Використовуються люмінесцентні лампи ЛБ потужністю 40 Вт, світовим потоком 2680 лм. Приміщення має наступні параметри: довжина – 5 м, ширина – 4.5 м, висота – 2.8 м. Характеристику зорової роботи – високої точності (ІІІ розряд). Нормована освітленість – 300 лк. Знайдемо висоту підвісу світильників м, над робочою поверхнею розробника проекту за формулою:

,

де Н = 2.8 м – висота приміщення;

hp = 1.1 м – висота від підлоги до освітлюваної поверхні;

hc = 0,072 м – висота від селі до світильника.

Визначимо необхідну відстань між світильниками:

L = λ ∙ h, де λ = 1.2 1.4 – коефіцієнт, що враховує перерозподіл світлового потоку у просторі в залежності від типу КСС (КСС – це крива світла, що впливає на оптимальну відстань L між світильниками), тоді

L = λ ∙ h = 1.2 ∙ 1.628 = 1,95 м

Визначимо індекс приміщення І:

Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку за таблицею ДБН В.2.5-28-2006. .

Довжина світильника 1250 мм, ширина 175 мм, кожен світильник містить по дві люмінесцентні лампи. Світловий потік випромінюємий світильником дорівнює .

Визначимо число світильників:

S = 22,5 м2 – площа приміщення;

– коефіцієнт запасу, що враховує зниження освітлення через забруднення та старіння ламп;

Е = 300 лк – нормоване значення освітленості робочої зони розробника проекту;

– коефіцієнт нерівномірності освітлення;

– кількість ламп у світильнику;

– світловий потік лампи;

– коефіцієнт використання світлового потоку.

Схема розміщення світильників в робочій зоні розробника проекту показана на рис. 2.

 

 

Рис. 2 Схема розміщення світильників в робочій зоні розробника проекту

Розрахункова кількість світильників співпадає з фактичною, яка складає 6 світильників.

Згідно зі зробленими розрахунками приміщення відповідає вимогам будівельних норм України ДБН В.2.5-28-2006.

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)