АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. II. Сучасний стан розвитку освіти
 3. IV етап – концепція поліхудожнього розвитку учнів Б.П.Юсова.
 4. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 5. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 8. Аналіз асортименту і структури продукції
 9. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 10. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 11. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі

Для того, щоб простежити, наскільки відрізняються показники нових та старих країн-членів ЄС, побудовано таблиці "Динаміка пасажирських авіаперевезень в країнах ЄС за 2007-2010 роки" (табл. 5) та "Динаміка вантажних авіаперевезень в країнах ЄС за 2007-2010 роки" (табл. 6), на основі яких побудовано діаграми, що наочно показують суттєву різницю між ЄС-15 та ЄС-12 (відповідно рис. 6 та рис. 7). В більшості країнах (як за вантажними, так і за пасажирськими перевезеннями) зберігається тенденція до підвищення експортного потенціалу до кризового 2008 р., після чого помітне його суттєве зниження та після кризове відновлення і зростання.

Таблиця 5

Динаміка пасажирських авіаперевезень в країнах ЄС за 2007-2010 роки*

Країна Роки
       
ЄС (27 країн)        
ЄС-15, в т. ч.:        
Бельгія        
Італія        
Нідерланди        
Данія        
ФРН        
Люксембург        
Ірландія        
Греція        
Іспанія        
Франція        
Австрія        
Велика Британія        
Швеція        
Фінляндія        
Португалія        
ЄС-12, в т. ч.:        
Естонія        
Кіпр        
Латвія        
Литва        
Мальта        
Польща        
Угорщина        
Словенія        
Словаччина        
Румунія        
Болгарія        
Чехія        

*Побудовано на основі даних Євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Рис. 6.Динаміка пасажирських авіаперевезень країн ЄС-15 та ЄС-12 за2007-2010 роки (пасажирів)

Проте помітною рисою пасажирських авіаперевезень є дуже велика різниця між країнами ЄС-15 – старими членами ЄС, та країнами ЄС-12 – новими членами, на користь країн ЄС-15.

Таблиця 6

Динаміка вантажнихавіаперевезень в країнах ЄС за 2007-2010 роки*

Країна Роки
       
ЄС (27 країн)        
ЄС-15, в т. ч.:        
Бельгія        
Італія        
Нідерланди        
Данія        
ФРН        
Люксембург        
Ірландія        
Греція        
Іспанія        
Франція        
Австрія        
Велика Британія        
Швеція        
Фінляндія        
Португалія        
ЄС-12, в т. ч.:        
Естонія        
Кіпр        
Латвія        
Литва        
Мальта        
Польща        
Угорщина        
Словенія        
Словаччина        
Румунія        
Болгарія        
Чехія        

*Побудовано на основі даних Євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Те ж саме можна сказати і про вантажні перевезення (рис. 7)

Рис. 7.Динаміка вантажних авіаперевезень країн ЄС-15 та ЄС-12 за2007-2010 роки (тон)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)