АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств

Читайте также:
 1. Абсолютне погіршення становища робітничого класу
 2. Авіатранспортного підприємства»
 3. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 4. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 5. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 6. Аналіз маркетингового середовища підприємства
 7. АНАЛІЗ МАСТАЦКАГА ТВОРА. ПРЫНЦЫПЫ І ШЛЯХІ АНАЛІЗУ МАСТАЦКАГА ТВОРА.
 8. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства
 9. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 10. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 11. Аналіз товарної політики підприємства

1) Аналіз розміщення і структури капіталу підприємства.

2) Аналіз ефективності використання капіталу підприємства

3) Аналіз платоспроможності підприємства.

4) Аналітична діагностика вірогідного банкрутства підприємства.

5) Аналіз фінансової сталості (стійкості) підприємства

6) Аналіз кредитоспроможності підприємства.

7) Аналіз формування фінансових результатів підприємства.

8) Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства.

9) Аналіз собівартості продукції підприємства.

10) Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів.

11) Аналіз фінансових ресурсів і капіталу підприємства

12) Аналіз системи показників, характеризуючих фінансовий стан підприємства

13) Аналіз фінансового стану і оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

14) Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

15) Аналіз ліквідності на підприємстві.

16) Аналіз оборотного капіталу підприємства.

17) Аналіз показників рентабельності підприємства.

18) Оцінка потенційного банкрутства підприємства

19) Оцінка ефективності функціонування підприємства.

20) Аналіз фінансового забезпечення відтворення основних фондів підприємства

Крім тематики курсової роботи студентові пропонується перелік форм фінансової звітності ДОДАТОК 2

VIII. Приблизний план і запропонована література по темах курсових робіт.

Тема 1. Аналіз розміщення і структури капіталу підприємства

Зміст

Вступ

1. Аналіз складу і структури загального капіталу.

2. Аналіз основного капіталу.

3. Аналіз оборотного капіталу.

4. Аналіз дебіторської заборгованості.

5. Аналіз ліквідності дебіторської заборгованості.

6. Висновки і пропозиції.

Література: 3,7,9,10,16,17,20,21,26,27,28,29,30,31,32,35,36, 39,42,44,56,59

 

Тема 3. Аналіз платоспроможності підприємства

Зміст

Вступ

1. Аналіз поточної платоспроможності.

2. Використання показника чистого оборотного капіталу при аналізі платоспроможності.

3. Аналіз і розрахунки достатнього рівня коефіцієнту поточної ліквідності

4. Аналіз чинників, змінюючих коефіцієнти поточної ліквідності.

5. Аналіз капіталізації грошових коштів та фінансової гнучкості підприємства.

6. Висновки і пропозиції.

Література: 9,10,13,14,15,20,21,23,24,26,27,28,29,30,34,36,39,42,44,51,55

 

Тема 4. Аналітична діагностика вірогідного банкрутства підприємства

Зміст

Вступ

1. Поняття банкрутства та індикатори вірогідного банкрутства (основні і допоміжні).

2. Підходи до оцінки вірогідного банкрутства.

3. Аналіз інтегральних (узагальнених) показників банкрутства.

4. Методика розрахунку мультиплікативного дискримінантного аналізу за допомогою індексів.

5. Висновки і пропозиції.

Література: 8,9,11,14,15,16,17,18,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,44,52,57

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)