АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Авіатранспортного підприємства»

Читайте также:
  1. Модуль № 1 «Економічна діагностика в системі конкурентоспроможності підприємства»
  2. Ситуаційне завдання «Покращення результатів комерційної діяльності підприємства»

Курсова робота

з дисципліни “ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ”

на тему «Економічне обґрунтування вибору типу літака для

авіатранспортного підприємства»

 

 

Виконала студентка:

419 групи 4 курсу ФЕП ІЕМ 6.030504

Шеховцова Ольга Олександрівна

№ залікової книжки 6109241

Прийняла:

Андрієнко М.М.

 

 

Київ 2012

Завдання 1. Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень

Мета: закріпити теоретичні знання і набути практичних навичок у розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, пов'язаного із упровадженням конкретних типів повітряних суден (ПС) для заданих умов експлуатації.

Зміст завдання: відповідно до вихідних даних і основних теоретичних відомостей розв`язати такі задачі:

1. За критерієм мінімуму зведених витрат визначити оптимальні зони використання заданих типів літаків залежно від безпосадкової дальності їхнього польоту.

Для цього необхідно:

· визначити залежності собівартості одного тонно-кілометра від дальності польоту літаків заданих типів;

· визначити залежність питомих капітальних вкладень по кожному типу літака від дальності його польоту;

· визначити залежності зведених витрат від дальності безпосадкового польоту літаків заданих типів;

· визначити найбільш ефективні зони використання кожного типу літака за дальністю польоту;

· побудувати на одному рисунку графіки, що відображають залежності для двох аналізованих типів літаків:

– собівартості одного тонно-кілометра;

– зведених витрат від дальності безпосадкового польоту.

 

Основні теоретичні відомості

Розрахунок собівартості одного тонно-кілометра , грн/т.км, проводиться за такими формулами:

; (1.1)

 

; (1.2)

 

; (1.3)

 

, (1.4)

де – собівартість однієї виробничої льотної години, грн/год; – годинна продуктивність літака, ткм/год; – коефіцієнт використання комерційного завантаження літака, частки одиниці; (L) – рейсова швидкість літака, км/г; – крейсерська швидкість літака, км/г; L – дальність безпосадкового польоту літака, км; – втрати часу на маневрування в зоні аеропорту, набір висоти і зниження порівняно з випадком, якби вони здійснювалися на крейсерській швидкості. Прийняти = 0,35 год; – граничне комерційне завантаження літака, т; – максимальне комерційне завантаження літака, т; – економічна дальність польоту літака (відповідає найбільшій дальності безпосадкового польоту з максимальним комерційним завантаженням і мінімальній собівартості одного тонно-кілометра), км; – максимально можлива дальність безпосадкового польоту літака при повному заправленні його баків паливом і відсутності комерційного завантаження. У цьому завданні для спрощення розрахунків функція зміни від дальності в інтервалі (, ) умовно розглядається як одновідрізкова лінійна функція), км; – гранична дальність безпосадкового польоту літака, до значення якої на практиці допускається використання літака для виконання транспортних робіт, км.

2. Провести оцінку порівняльної економічної ефективності розглянутих типів літаків у конкретних умовах експлуатації. Для цього необхідно:

· для заданої дальності () безпосадкового польоту вибрати (за показником «питомі зведені витрати») найбільш ефективний варіант літака;

· розрахувати показники порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень «термін окупності додаткових капітальних вкладень» і «коефіцієнт економічної ефективності» за умови, що за базовий варіант береться менш ефективний для заданої дальності безпосадкового польоту літак;

· розрахувати порівняльний річний економічний ефект за умови виконання заданого обсягу робіт з використанням більш ефективного літака.

 

Основні теоретичні відомості:

Розрахунок питомих зведених витрат, , грн/т.км, проводиться за такими формулами:

 

; (1.5)

, (1.6)

де – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, взяти = 0,15 1/рік; –питомі капітальні вкладення, грн/(т.км/рік); – ціна планера літака із обладнанням, грн; – ціна одного двигуна, грн/од.; п – кількість гнізд для двигунів на літаку, одиниць; – коефіцієнт, що враховує оборотний фонд двигунів певного типу (дорівнює відношенню сумарної кількості двигунів, установлених на літаках, і тих, що перебувають у ремонті, до кількості двигунів, установлених на літаках, частки од.. Взяти =1,30); – коефіцієнт, що враховує обсяг капітальних вкладень у наземні засоби від вартості літака і двигунів, частки од.; – середньорічний наліт годин на один літак, год/рік.

Термін окупності додаткових капітальних вкладень , рік,розраховується за формулою:

(1.7)

де – додаткові питомі капітальні вкладення, грн/(т.км/рік); – зменшення собівартості одиниці продукції, грн/т.км; , – питомі капітальні вкладення за базовим та проектним (упроваджуваним) варіантом відповідно, грн/(т.км/рік); , – собівартість одиниці продукції, що виробляється за допомогою базового та упроваджуваного варіанта відповідно, грн/т.км.

Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень (розрахунковий) , 1/рік, визначається за наступною формулою:

(1.8)

Значення має бути не меншим від значення , а значення – не більшим від значення «нормативного терміну окупності капітальних вкладень » ( 1/ ).

Якщо значення є від`ємним, це означає, що у додаткових капітальних вкладеннях для зменшення собівартості продукції немає потреби. У цьому випадку проектний варіант розглядається як «абсолютно ефективний варіант капіталовкладень» і та для нього не розраховуються.

Річний порівняльний економічний ефект E, грн/рік, розраховується за формулою:

(1.9)

 

де - річний обсяг транспортних робіт, т.км/рік.

 

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)