АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (з 21 по 25 варіанти)

Читайте также:
 1. I. Фінансові результати
 2. Анализ земельных ресурсов. Анализ факторных и результативных показателей.
 3. Баланс Звіт про фінансові результати
 4. Быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить непосредственное влияние сотрудника таможенного органа на динамику показателей результативности.
 5. Валютно-фінансові
 6. Виды показателей результативности деятельности государственных служащих
 7. Вихідні дані для заповнення Звіту про фінансові результати умовного підприємства
 8. Глава 45. Фінансові гарантії
 9. Державний контроль за платоспроможністю страхової компанії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків
 10. І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (з 1 по 5 варіанти)
 11. І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ(з 11 по 15 варіанти)
Стаття Код рядка Вариант 21 Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24 Варіант 25
За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7436,30 603,70 3583,7 220,5 28917,1 12356,9 22112,60 6572,70 295990,3 108811,9
Податок на додану вартість     1979,0 1059,0 - 48419,1 18132,3
Акцизний збір         -    
Страхові відшкодування   195,8     -    
Інші вирахування з доходу         - 19251,3 175,3
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7436,30 603,70 3583,7 24,7 26938,1 11297,9 22112,60 6572,70 228319,9 90504,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3611,20 931,50 1558,1 175,3 22256,6 9923,2 9971,60 3055,90 215904,4 81130,1
Валовий:                    
прибуток 3825,10 2025,6   4681,5 1374,7 12141,00 3516,80 12415,5 9374,2
збиток - (-327,80)   150,6        
Інші операційні доходи 1709,60 148,80 725,8 105,4 24481,0 7702,1 2293,00 1481,00 5253,2 566,7
Адміністративні витрати 453,20 160,60 636,5   231,6 165,9 1753,00 652,50 6821,9 2255,2
Витрати на збут 1724,40 444,60 518,2   1032,8 292,4 7966,90 2000,00   498,5
Інші операційні витрати 360,30 178,90 952,6 509,3 24528,1 7753,6 3986,10 1978,00 4743,0 335,0
Фінансові результати від операційної діяльності:                      
прибуток 2996,80 (-963,10) 644,1   3370,0 864,9 728,00 367,00 6103,8 6852,2
збиток   554,5        
Доход від участі у капіталі         -    
Інші фінансові доходи 149,50 120,50 340,2 10,8     698,60 385,90 5,1 134,6
Інші доходи 5230,3 3644,4 56,7 537,2 52,00 6198,50 73615,1 9978,2
Фінансові витрати 1,90 0,8 3595,9 1285,5 421,3 - 3,90    
Витрати від участі у капіталі         - 4398,50    
Інші витрати 2570,8 3082,3 2020,4 873,3 46,80 1800,00 74798,3 9921,9
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатківання:                      
прибуток 3146,30 3643,0   120,8   1431,80 749,00 4925,7 7043,1
збиток (-844,50)   3577,5        
Податок на прибуток від звичайної діяльності: 290,30 88,80 269,4 11,4 92,0 75,4 1100,00 406,90 602,0 604,5
Фінансові результати від звичайної діяльності:                      
прибуток 2856,00 3373,6   28,8 32,1 331,78 342,10 4323,7 6438,6
збиток (-933,30)   3588,9        
Надзвичайні:                      
доходи         -   3,1
витрати         -   89,3
Податки з надзвичайного прибутку         -    
Чистий                      
прибуток 2856,00 3373,6   28,8 32,1 331,78 342,10 4323,7 6352,4
збиток (-933,30)   3588,9        
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 53,80 78,30 89,7 29,2 19268,5 8938,6 256,10 152,10 196574,2 55728,1
Витрати на оплату праці 920,80 261,40 604,1 101,1 146,8 80,0 3621,10 918,60 3411,1 1774,0
Відрахування на соціальні заходи 333,20 96,00 231,0 37,5 53,6 30,5 1311,20 336,30 1046,5 559,1
Амортизація 93,10 29,50 193,3 9,7 1068,1 583,4 446,50 228,30 496,8 702,9
Інші операційні витрати 1133,10 531,60 2548,1 337,7 476,8 37,0 6099,70 1811,40 25940,7 25454,7
Разом 2534,00 997,00 3666,2 515,2 21013,8 9669,5 11734,60 3446,70 227469,3 84218,8
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій                    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій                    
Чистий прибуток, збиток, на одну просту акцію                    
Скоригований чистий прибуток, збиток, на одну просту акцію                    
Дивіденди на одну просту акцію                    

 

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)