АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз фінансового положення компанії

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 4. Агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 8. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 9. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 10. Аналіз даних
 11. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 12. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

Для дослідження фінансового стану компанії DeutscheLufthansaAG розглянемо її фінансову звітність, наведену в дод. А, а саме баланс, звіт про доходи та основні дані. Слід зазначити, що фінансова звітність подана у відповідності до German Commercial Code (Німецького комерційного коду).

У 2010 році порівняно з 2009 загалом відбулося зниження активів на 4,1%; зокрема, необоротні активи скоротилися на 13,4%, в той час як оборотні активи зросли на 31,6%. Зниження необоротних активів відбулося передусім за рахунок скорочення фінансових інвестицій (на 22,9 %) і будинків, споруд та іншого обладнання (на 8,2%). Суттєве зростання оборотних активів відбулося в першу чергу у зв'язку зі зростанням ліквідних коштів та цінних паперів (на 59,1%).

У структурі власного капіталу та зобов'язань балансу виділяють (у відповідності до German Commercial Code) власний капітал, необоротний капітал та поточний капітал. Отже, власний капітал зріс на 15,7%, що пов'язано зі зростанням нерозподіленого прибутку на 18,9%. Необоротний капітал скоротився на 16,1%, чому сприяло скорочення пенсійних положень на 62,4% та скорочення довгострокових зобов'язань терміном погашення від 1 до 5 років на 28,1%. Поточний капітал зріс на 20,5% за рахунок зростання всіх складових статей, передусім інших зобов'язань (на 36,5%).

В 2009 році компанія отримала збиток у зв'язку з кризою у розмірі 34 млн. євро, в 2010 році – чистий прибуток, що становив 1131 млн. євро. Загальний дохід зріс із 22283 млн. євро до 27324 млн. євро, тобто на 22,6%. Кількість пасажирів у 2010 році зросла порівняно з 2009 на 17,9%, кількість вантажу та пошти (в тонах) відповідно зросла на 18,2%. Коефіцієнт завантаженості пасажирських крісел зріс з 77,9% у 2009 році до 79,3% у 2010 році. Коефіцієнт комерційного завантаження зріс відповідно з 60,6% до 68%.

З метою детального та повного аналізу фінансового стану досліджуваної компанії необхідно визначити рентабельність, платоспроможність, фінансову стійкість підприємства. Для цього розраховуємо окремі фінансові індикатори рентабельності, платоспроможності та фінансової стійкості (табл. 7) та пояснюємо їх. Значення розраховані та порівняні за період 2009-2010 років.

Таблиця 7

Індикатори фінансового стану компанії DeutscheLufthansaAG у 2009-2010 роках

Фінансовий індикатор Позитивні значення та тенденції Принцип розрахунку на основі вітчизняних форм фінансової звітності Принцип розрахунку на основі іноземних форм фінансової звітності    
1. Прибутковість інвестицій в компанію(або рентабельність власного капіталу за чистим прибутком) Зростання [Чистий прибуток]: [Статутний капітал] * 100% [Net profit]: [Share capital] *100% 965,01% 2,9%
2. Рентабельність фінансових інвестицій за чистим прибутком Зростання [Чистий прибуток]: ([Довгострокові фін. інвестиції]+[Поточні фін. інвестиції]) * 100% [Net profit]: [Non-current investments]+ [Current investments] *100% 334,87% 198,56%
3. Головний показник прибутковості (або рентабельність активів) Зростання [Фін. Результат від звич. діяльності до оподатк.]: [Баланс] * 100% [Profit before taxation]: [Total assets less current liabilities] *100% 19,78% 12,8%
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Зниження [Грошові кошти в касі та на поточному та інших рахунках + Поточні фін. інвестиції]: [Поточні зобов’язання] [Cash and cash equivalents + Current investments]: [Current liabilities] 0,281 0,394
5. Коефіцієнт покриття (платоспроможності) Зростання [Оборотні активи]: [Поточні зобов’язання] [Current assets]: [Current liabilities] 0,689   0,63
6. Коефіцієнт загальної платоспромож­ності Зростання [Оборотні активи]: [Довгострокові зобов’язання + Забезпечення наступних витрат і платежів] [Current assets]: [Non-current liabilities + Provisions] 0,898 0,768  
7. Коефіцієнт оборотності оборотних активів Зниження [Чиста виручка від реалізації продукції]: [Оборотні активи] [Turnover]: [Current assets] 2,65 3,08
8. Коефіцієнт фінансової автономії Зниження [Власний капітал + забезпечення наступних витрат і платежів + Доходи майбутніх періодів]: [Баланс] [Shareholder’s equity + Provisions]: [Total capital employed] 0,465 0,636
9. Коефіцієнт фінансової залежності Зростання [Довгострокові зобов’язання + Поточні зобов’язання]: [Баланс] [Non-current liabilities + Current liabilities]: [Total capital employed] 0,689   0,572  

 

Розрахунку рентабельності компанії надається особливе значення, тому розраховується 3 індикатори. Рентабельність власного капіталу за чистим прибутком показує, наскільки інвестиції у компанію є прибутковими. Оптимального значення показник не має, але він повинен зростати у динаміці. Така тенденція виконується для прибутковості інвестицій в компанію, причому зростання є величезним, що пояснюється кризовим спадом та після кризовим відновленням. Проте в нашому випадку зростання характерне і для рентабельності фінансових інвестицій за чистим прибутком, і для рентабельності активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство здатне погасити за рахунок своїх найліквідніших активів – готівки та короткострокових інвестицій. Оптимальне значення показника становить 0,2, а розраховані значення розміром 0,281 та 0,394 відповідно у 2010 та 2009 роках вказують на те, що співвідношення короткострокових та довгострокових активів є досить виправданим, кошти використовуються раціонально.

Коефіцієнт покриття відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання за рахунок їх погашення поточними активами у разі необхідності. Оптимальне значення, що становить 2, вказує, що поточних активів має бути удвічі більше, ніж поточних пасивів. Компанія Unilever має низькі значення показника – хоча це може свідчити більше про політику розподілу коштів, ніж про фінансові проблеми. Дуже схожим є за своєю сутністю коефіцієнт загальної платоспроможності, але він відображає співвідношення поточних активів до довгострокових зобов’язань. У даному випадку оптимуму немає, але повинна існувати тенденція до збільшення показника. В нашому випадку така тенденція не спостерігається.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує ефективність використання оборотних коштів. Повинна зберігатися тенденція до підвищення показника, але у нашому випадку її немає.

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність підприємства від позикових джерел. В динаміці показник повинен зростати, у 2010 р. значення знизилось, що свідчить про зменшення власного капіталу компанії.

Коефіцієнт фінансової залежності показує, наскільки значними є зобов’язання компанії, і чи ризикованими є позичання для компанії. Показник повинен знижуватись, що і відбувається з компанією Deutsche Lufthansa AG.

Таким чином, фінансовий стан компанії є відносно стійким – висока рентабельність забезпечує постійне надходження коштів, стабільна платоспроможність підтримує довіру споживачів до компанії; проте існують певні проблеми (хоча у нашому випадку це пояснюється значною мірою поглинаннями та придбаннями компанії, а також впливом стану придбань на загальний фінансовий стан Deutsche Lufthansa). Крім того, ситуація значно покращилась після кризового періоду.

Таблиця 8

Результати діяльності авіакомпанії Deutsche Lufthansa AG *

млн. євро РОКИ
                   
Результати основної діяльності             1 378 1 280    
Прибуток (збиток) від операційної діяльності -378 1 544 -176     1 078 1 586 1 309   1 240
Податки на доходи -202               -112 -165
Чистий прибуток (збиток) -633   -984       1 655   -34 1 131

* Джерело: річний звіт з офіційного сайту компанії. Режим доступу:

http://reports.lufthansa.com/2010/ar/servicepages/keyfigurescomparison.html?cat=t#/table/1,2,4,5/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9/figures/0

 

Як свідчить статистичний звіт авіакомпанії Deutsche Lufthansa AG, компанія показує гарні результати своєї діяльності, проте наслідки кризи стали для неї важкими. Хоча відновлення відбувається швидко, докризового рівня у 2010 році досягти не вдалося. Розглянемо детальніше подані вище показники. Отже, результати основної діяльності до 2004 року зростали нерівномірно, проте з 2004 року показували стабільне зростання, яке було припинене кризою. Так, у 2009 році результати основної діяльності скоротилися на 89% порівняно з 2008 роком; у 2010 році відбулося суттєве зростання порівняно з 2009 роком, проте результати основної діяльності 2010 року менші за відповідний показник 2008 року на 404 млн. євро. Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 2004 року змінювався нерівномірно: від збитків у розмірі 378 та 176 млн. євро у 2001 та 2003 роках відповідно до значних прибутків, що становили 1544 млн. євро в 2002 році та 954 млн. євро в 2004 році. З 2005 по 2007 рік включно відбувалося стабільне зростання прибутку від операційної діяльності, а в 2008 році – скорочення на 277 млн. євро. Наступним етапом було кризове скорочення в 2009 році на 79% порівняно з 2008 роком, та відновлення у 2010 році до розміру 1240 млн. євро, що менше за відповідний показник 2008 року на 69 млн. євро. Податки на доходи змінювалися нерівномірно від (-202) млн.. євро до 365 млн. євро. Чистий збиток у 2001 та 2003 роках становив відповідно 633 та 984 млн. євро, незважаючи на те, що в 2002 році мав місце чистий прибуток у розмірі 717 млн. євро. З 2004 по 2007 роки включно спостерігалося стійке зростання чистого прибутку, проте в 2008 році відбулося скорочення на 67%, а в 2009 році компанія отримала чистий збиток у розмірі 34 млн. євро.

Для розгляду оцінки інвестиційної діяльності компанії та її фінансових операцій скористаємося даними одного із звітів компанії за 2010 рік, що відображає результати інвестицій за 2010 та 2009 роки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)