АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз даних

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. А.1. Вімоги до даних
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 8. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 9. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 10. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 11. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

Тренд

Лінійний тренд це перший тренд який визначається за формулою y = 26,897x + 1309,9
R² = 0,9904

 

Експотенційний тренд можна вирахувати y = 1315,1e0,0185x; R² = 0,9898

 

Поліномінальний тренд 2 можна вирахувати y = 0,0871x2 + 25,939x + 1311,8, R² = 0,9905

 

Поліномінальний тренд 3 можна вирахувати y = -0,0934x3 + 1,6288x2 + 18,828x + 1319,8, R² =0,9909

 

Поліномінальний тренд 4 можна вирахувати y = -0,0103x4 + 0,1341x3 - 0,0366x2 + 23,38x + 1316,3, R² = 0,9909

Поліномінальний тренд 5 можна вирахувати y = -0,0378x5 + 1,0297x4 - 10,33x3 + 46,766x2 - 65,776x + 1370,3, R² = 0,9928

Поліномінальний тренд 6 можна вирахувати y = 0,0184x6 - 0,6451x5 + 8,8174x4 - 59,189x3 + 201,37x2 - 292,35x + 1485,2, R² = 0,9945

Логарифмічний тренд можна вирахувати y = 105,12ln(x) + 1299, R² = 0,8868

Степеневий тренд можна вирахувати y = 1304,4x0,0727, R² = 0,898

 


 

Для моделювання було створено дві діаграми, адже одна не змогла повністю виділити хороші моделі.


Аналіз данихПоиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)