АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 3. S.I.2. Види діяльності, які може здійснювати юридична особа після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії)
 4. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 5. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 6. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 7. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 8. Аналіз асортименту і структури продукції
 9. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 10. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 11. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 12. Аналіз даних

 

Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок України за 2006 -2010 роки показує наступну динаміку та структуру цих фінансових процесів.

Загальний алгоритм діяльності кредитної спілки полягає в [37]:

а) ресурсному наповненні джерел фінансування кредитних операцій:

- за рахунок вступних внесків членів КС;

- за рахунок обов’язкових пайових внесків членів КС;

- за рахунок додаткових пайових внесків членів КС;

- за рахунок залучення депозитних платних коштів членів КС;

- за рахунок залучених депозитних платних коштів не членів КС;

б) кредитній діяльності:

- видачі кредитів членам КС з розрахунковою ставкою, яка надає доходи від кредитування, що покриють плату за залучені депозити та управлінські витрати на інфраструктуру та утримання кредитної спілки;

- вільні від кредитів членам КС кошти КС можуть бути використані для створення фінансових резервів та вкладені в інші види кредитування, включаючи операції з цінними паперами.

Враховуючи вищенаведений алгоритм, основою управління кредитною та депозитною діяльністю кредитної спілки є:

узгодження розмірів депозитних ставок та ставок за кредитними операціями для отримання доходів;

узгодження строків повернення кредитних коштів для виконання зобов’язань по поверненню залучених на строк депозитних коштів з нарахованими відсотками за користування депозитом;

створення резервів на кредитний ризик можливого неповернення кредитів та несплати відсотків за користування кредитами;

створення резервів на можливі вимоги по достроковому поверненню залучених депозитів.

Результати аналізу кредитних портфелів у 2006 -2010 роках за даними звітів Держфінпослуг України [30], [31], [32], [48], [49] показали наступне.

Сума кредитів, наданих членам кредитних спілок та кредитним спілкам, збільшилася протягом чотирьох кварталів 2006 р. на 41% і на кінець періоду становила 711,815 млн. грн. За терміном погашення структура наданих кредитів постійно змінювалася протягом року в бік переваги середньострокових кредитів (від 3-12 міс.) над короткостроковими та довгостроковими (66% всього портфеля кредитних спілок у порівнянні з 3% та 31% відповідно). Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами становить близько 9,65% від загальної суми кредитів, наданих за 2006 рік. Необхідність дотримання певних нормативів обумовила збільшення фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів в 4,5 рази, що вказує на значне загальне підвищення фінансової стійкості кредитних спілок.

Поряд із тим, існує висока заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами (69,814 млн. грн.) і досить висока заборгованість за безнадійними кредитами (778,4 тис. грн.).

Структура кредитного портфеля кредитних спілок у 2006 році поділяється таким чином:

до 55% - споживчі кредити;

до 12% - комерційні кредити (для здійснення господарської діяльності);

до 25% - кредити, надані на інші потреби;

до 6% - кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт житла;

до 2% - кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських господарств.

Структура кредитного портфеля кредитних спілок у 2007 році поділяється таким чином:

до 52,7% - споживчі кредити;

до 14,3% - комерційні кредити (для здійснення господарської діяльності);

до 23,2% - кредити, надані на інші потреби;

до 7,4% - кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт житла;

до 2,9% - кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських господарств.

Структура кредитного портфеля кредитних спілок у 2008 році поділяється таким чином:

до 49,0% - споживчі кредити;

до 16,0% - комерційні кредити (для здійснення господарської діяльності);

до 24,0% - кредити, надані на інші потреби;

до 8,0% - кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт житла;

до 3,0% - кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських господарств.

Структура кредитного портфеля кредитних спілок у 2009 році поділяється таким чином:

до 43,0% - споживчі кредити;

до 15,0% - комерційні кредити (для здійснення господарської діяльності);

до 31,0% - кредити, надані на інші потреби;

до 8,0% - кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт житла;

до 3,0% - кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських господарств.

За строковістю повернення, як і в попередньому році, найбільша частка усіх кредитів (58%) отримана на строк від 3 до 12 місяців, найменшим попитом користуються короткострокові кредити зі строком повернення до 3 місяців (2% від загального обсягу виданих кредитів станом на 31.12.09).

В 2009 році структура кредитів за видами суттєво не змінилася, найбільш популярними залишаються споживчі кредити.

Протягом року кредитними спілками було надано кредитів іншим кредитним спілкам на суму 73,1 млн. грн., заборгованість на кінець року становила 33 млн. грн.

Протягом 2009 року кредитні спілки надали своїм членам 856,9 тис. грн. кредитів на загальну суму 6 381,0 млн. грн., що майже на 50% більше обсягу кредитування у 2008 році. Загальна сума заборгованості 562 тис. членів КС, що мали чинні станом на кінець року кредитні договори, становила 4 512 млн. грн., тобто в середньому кожен член - позичальник кредитної спілки на кінець року мав 8 тис. грн. боргу по кредиту.

 

2007 р. 2008 р. 2009 р.

Рис.2.10. Динаміка середнього розміру кредиту, розподіленого на кожного члена КС за 2007 -2009 роки [32]

 


З початку 2009 року заборгованість за безнадійними боргами зросла на 648,8 тис. грн. і на кінець року становила близько 1559,3 тис. грн.

Таким чином, на протязі 2006 -2009 років структура виданих кредитів в сумарному кредитному портфелі кредитних спілок України має наступні зсуви:

питома вага споживчих кредитів з рівня 55% у 2006 році знизилась до 43,0% у 2009 році;

питома вага комерційних кредиті зросла з рівня 12,0% у 2006 році до рівня 16,0% у 2009 році;

питома вага «інших кредитів» зросла з рівня 23,2% до рівня 31,0%, тобто все більше члени КС беруть просто грошові кредити без цільового призначення кредиту.

Зважаючи на досить широкий діапазон середньозважених відсоткових

ставок за кредитами членам кредитних спілок, можна стверджувати, що значна

кількість кредитних спілок (207 із 658 кредитних спілок, що подали звітність),

надаються 2008 -2009 роках кредити за середньозваженою ставкою у межах від 30 до 40% річних (табл.2.3 -2.4). Більше половини всіх кредитних спілок надавали своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

Основні показники діяльності кредитних спілок у розрізі регіонів України (за місцем знаходження головного офісу) наведено в таблицях додатку А.

Результати аналізу депозитних портфелів у 2006 -2010 роках за даними звітів Держфінпослуг України [30], [31], [32], [48], [49] показали наступне.

Протягом дванадцяти місяців 2006 року кредитними спілками залучено вкладів на депозитні рахунки членів кредитної спілки на загальну суму 554,286 млн. грн., що в 1,7 рази перевищує відповідний показник на початок року.

Таблиця 2.3. Розподіл кредитних спілок за середньозваженими відсотковими ставками за кредитами своїм членам станом на кінець 2008 року [31]

 

Таблиця 2.4. Розподіл кредитних спілок за середньозваженими відсотковими ставками за кредитами своїм членам станом на кінець 2009 року [32]

 

Характер змін внесків на депозитні рахунки членів кредитної спілки виглядає таким чином: внески до запитання зросли на 78,3%, внески до 3-х міс. – на 39,7%, внески 3-12 міс. – на 63,6%, довгострокові внески (>12 міс.) зросли у 2,5 рази (рис.2.11).

Порівнюючи структуру депозитів та наданих кредитів у 2006 році, можна стверджувати, що їх розподіл за терміном погашення є доволі однорідним: як серед кредитів, так і серед депозитів переважають середньострокові, терміном від 3х до 12 місяців.

 

Рис.2.11. Структура внесків на депозитні рахунки у 2006 році за терміном повернення [30]

 

Найменшим попитом користуються короткострокові кредити, які перекриваються короткостроковими депозитами (до 3х місяців). Ситуація з довгостроковими кредитами і депозитами (>12місяців) протилежна – джерелом кредитування є не лише депозитні внески, але й значною мірою капітал кредитної спілки. Таким чином, беручи до уваги загальну однорідність тенденцій у кредитуванні та прийнятті депозитів, можна стверджувати, що загрози виникнення кризи ліквідності серед кредитних спілок у 2006 році не існувало (рис.2.12).

Як свідчать результати аналізу діаграми розподілу загальних сум кредитів та депозитів за строками розміщення та повернення в кредитних спілках України (рис.2.13,2.14) - у 2008 -2009 роках також загроза кризи ліквідності за номінальними строками розміщення та повернення була мінімальною. Реальна загроза виникала при неповерненні кредитів та достроковому припиненні депозитних договорів.

 

Рис.2.12. Діаграма розподілу загальних сум кредитів та депозитів за стоками розміщення та повернення в кредитних спілках України у 2008 році [30]

 

Рис.2.13. Діаграма розподілу загальних сум кредитів та депозитів за строками розміщення та повернення в кредитних спілках України станом на 31.12.2008 [32]


На кінець 2007 року сума внесків (вкладів) на депозитні рахунки становила 3 451,2 млн. грн., що перевищує показник початку року на 83%.

 

2007 р. 2008 р. 2009 р.

Рис.2.14. Динаміка залучення депозитів кредитними спілками України у 2007 -2009 роках [32]

 

Найбільший обсяг внесків (56%) у 2009 році було залучено на період від 3 до 12 місяців, найменшу частку (0,4%) складають внески на блокований рахунок членів кредитної спілки.

 

Рис. 2.15. Діаграма розподілу загальних сум кредитів та депозитів за строками розміщення та повернення в кредитних спілках України станом на 31.12.2009 [32]

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)