АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів

Читайте также:
 1. B. Оцінка Суду
 2. B. Оцінка Суду
 3. B. Оцінка Суду
 4. III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ, ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ОГД У
 5. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 6. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок
 7. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки
 9. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 10. Аналітична оцінка робіт
 11. Анкета для самооцінки вчителем своєї діяльності
Якісна характеристика Бали
А. Вчитель глибоко розкриває і реалізує в процесі діяльності основні положення навчального предмета, створює передумови і закладає основи для подальшої самоосвіти, самопізнання і професійної орієнтації учнів. Б. На уроці стимулюється: - активність усіх учнів; - їх захопленість демонстраційними і практичними завданнями; - потреба в самостійному отриманні знань; - потреба в творчому опрацюванні засвоєного. В. Широко практикуються види завдань, які вимагають самостійності і творчості. Г. Забезпечуються стійкі позитивні результати в навчально-виховному процесі. Д. В новій мірі використовуються можливості предмета для морального виховання учнів. Е. Вчитель досконало володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу, досягає максимально можливих результатів. Ж. Оцінка знань учнів вчителем стимулює їх подальшу роботу з вдосконалення знань. 9-10   5-8   3-4   1-2

Примітки: в графі “Бали” підкреслюється оцінка, яку дають члени атестаційної комісії;

- під час оцінювання враховуються насамперед кінцеві результати праці вчителя і лише потім якість його уроків.

II. Володіння організаційними формами діагностичної роботи з учнями.

Якісна характеристика Бали
А. Вчитель володіє різними формами діагностики: бесіда, спостереження, анкетування, тестування, соціометрія та ін. Знає технологію їх проведення. Б. Може модифікуватися і розробляти свої методики діагностики, використовуючи наукові підходи до її розробки. В. Органічно поєднує діагностику з навчальним матеріалом і виховною роботою. Г. Використовує діагностику на різних етапах уроку під час створення мотивації, формуванні навчальної задачі, організації дій щодо її розв’язання та контролю. Д. Оперативно вносить зміни в урок, враховуючи результати діагностики. 9-10     5-8   3-4     1-2

III. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)