АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 8. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 9. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок
 10. Аналіз документів у соціології
 11. Аналіз і синтез
 12. Аналіз колірних рішень упаковки

6.1. Рівень забезпечення умов діяльності шкільного колективу /навчально-матеріальної бази, мікроклімату/.

6.2. Діяльність керівників школи щодо згуртування педагогічного і учнівського колективів, розвитку їх ініціативи та творчості.

6.3. Стан виконання функціональних обов'язків членів адміністративно-управлінської ланки.

6.4. Стан реалізації регулюючої та стимулюючої функції керівників школи.

6.5. Стан запровадження демократичних засад в роботу школи, форму-вання демократичного стилю її діяльності та управління.

6.6. Реалізація ідей та принципів реформування школи і управління.

6.7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного процесу.

6.8. Організація економічної діяльності школи /кооперативи, участь у комерційних структурах/.

Питання для узагальнення інформації про діяльність школи та формулювання висновків

7.1. Чи забезпечує педагогічний колектив школи освітній рівень, рівень розвитку та вихованості учнів у відповідності до вимог сьогодення?

7.2. Чи добре підготовлені випускники школи до продовження навчання, активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей?

7.3. Чи готує школа громадян, гідних свого народу, батьківщини?

7.4. Чи систематизує педагогічний колектив виявлені недоліки та визначає можливі шляхи їх подолання?

7.5. Чи вироблена перспектива діяльності школи у майбутньому, зокрема на наступний навчальний рік?

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(за Ю.А. Конаржевським)

Аналіз діяльності адміністрації з управління школою:

· аналіз стану та ефективності всіх ланок управління;

· зв'язок планування зі станом контролю роботи в школі;

· загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними предметами;

· причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок:

а) непродуктивного розподілу обов'язків між членами адміністрації;

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю;

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень;

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації;

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій;

· ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, індивідуальні консультації);

· робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Аналіз організації методичної роботи в школі:

рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, успішність учнів;

робота педагогічного колективу над проблемною темою;

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на майстерність педагогічних працівників;

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність;

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів;

недоліки в організації методичної роботи школи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)