АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. IV. ДЕЯКІ ІНШІ ОЗНАЧЕННЯ ГРУПИ
 3. IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 4. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 5. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 6. Алгоритм призначення ДМПА
 7. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 8. БНМ 5.1.5 Діючі значення напруги і сили струму
 9. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 10. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 11. Буття людини як проблема філософії.

Пізнання оточуючого світу завжди починається з відчуття, яке дозволяє розпізнати окремі властивості і якості предметів, Але у світі не існує ізольованих властивостей і якостей. Вони характерні тільки деяким предметам і явищам. Тому на базі відчуття формується сприйняття, яке створює можливість пізнати предмет або явище в цілому. В свою чергу, на основі відчуття і сприйняття виникає уявлення, яке створює додаткові можливості людини для пізнання світу.

Нервова система через рецептори постійно сприймає безперервний потік подразників, а також різну інформацію про процеси, що відбуваються як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі. Імпульси, що виникають при подразненнях рецепторів через нерви досягають різних відділів центральної нервової системи і повідомляють о впливах.

Вперше термін "аналізатор" був застосований І.М.Сєченовим. Пізніше, діяльність аналізаторів була вивчена І.Л.Павловим, який психічну діяльність людини розглядав як роботу двох механізмів: "І - механізм утворення тимчасових зв'язків між агентами зовнішнього світу і діяльності організму, або механізм умовних рефлексів... і II - механізм аналізаторів, приладів, які мають власну ціль аналізувати складність зовнішнього світу, розподіляють його на окремі".

Периферійна система (схема) будь-якого аналізатора є "системою приладів" нашого тіла, яку називають рецепторами.

Рецептори, що сприймають подразнення з навколишнього середовища - є екстерорецепторами, які поділяються на контактні і дістантні.

Перший тип рецепторів: температурні, смакові, тактильні (відчуття дотику, тиску) сприймають подразнення при безпосередньому контакті з предметами.

Другий - зорові, слухові, нюхові - подразнювач знаходиться на значній відстані від організму.

Рецептори, що сприймають подразнення із внутрішнього середовища організму - є інтерорецепторами, які в свою чергу поділяються на:

А) вісцерорецептори (повідомляють про стан внутрішніх органів);

Б) пропріорецептори і вестибулорецептори (повідомляють про стан опірно-рухового апарату, положення його частин у просторі і русі тіла, та про стан судин).

 

Всі рецептори в залежності від характеру подразників поділяють на:

Механічні: тактильний, больовий, руховий, вестибулярний;

Хімічні: смаковий, нюховий, хеморецептивний;

Світловий: зоровий;

Звуковий: слуховий;

Температурний: шкіряний.

 

Загальною властивістю рецепторів є висока чутливість і адаптація, сприйняття кожним відділом рецепторів тільки одного виду рецепторів.

Провідниковий відділ аналізаторів передає збудження з центру і складається з доцентрових нервових волокон.

Центральний або мозковий відділ - різні ділянки кори великого мозку, де нервові імпульси набувають нових якостей. Вони стають основою для виникнення відчуття елементарного технічного акту, що в свою чергу допомагає створенню більш складних психічних актів - сприйняття, уявлення, абстрактного мислення.

Порушення діяльності будь-якого відділу аналізатора порушує його роботу в цілому.

Для нормального сприйняття оточуючого середовища необхідна узгоджена діяльність всіх аналізаторів. Зміни функціонального стану або порушення роботи одного з аналізаторів викликають зміни діяльності іншого.

Прикладом взаємодії аналізаторів є явища іррадіації та індукції.

 

Спільні властивості аналізаторів:

1. Висока чутливість. Величина чутливості оцінюється по мінімальній силі подразника і залежить від умов навколишнього середовища і функціонального стану організму.

2. Здатність виявляти (розрізняти) відмінність за інтенсивністю між подразниками.

3. Здатність пристосовуватися до дії постійних подразників (адаптація).

4. Здатність тренуватися, що впливає на підвищення чутливості і прискорення адаптації.

5. Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника.

6. Здатність тісної функціональної взаємодії.

Таким чином, кожен аналізатор має три функціональних елементи: рецепторний, провідниковий і центральний.

На рівні рецепторного відбувається первинний аналіз подразників (елементарний відбір біологічно значимої інформації для організму).

Послідуючий аналіз інформації відбувається у підкірці і корі головного мозку.

Кількість інформації, яка рухається від рецепторів до ЦНС зменшується по мірі наближення до кори головного мозку. Цей принцип роботи аналізатору називають інформаційною лійкою:

Він запобігає отриманню мозком помилкового сигналу, та підвищує надійність інформації.

Аналізатори поділяють на дві групи:

Зовнішні - зоровий, слуховий, смаковий, нюховий, шкіряний.

Внутрішні - руховий, вестибулярний, аналізатор внутрішніх органів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)