АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для чого використовується розчин перекису водню в аптечці?

Читайте также:
 1. Відповідно, визначивши експериментальну різницю в температурах кипіння розчину і чистого розчинника
 2. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
 3. До розчину, що містив купрум (ІІ) нітрат масою 56,4 г додали надлишок розчину лугу. При цьому утворився осад масою 24,99 г. Обчисліть вихід продукту від теоретично можливого.
 4. До розчину, який містить калій ортофосфат масою 42,4 г, додали аргентум нітрат масою 110 г. Обчисліть масу утвореного осаду.
 5. Позначте реагент, за допомогою якого можна розпізнати розчини етанової кислоти і етаналю.
 6. РОЗДІЛ 4.Колігативні властивості розведених розчинів неелектролітів і електролітів.
 7. Розрахунок резистивного дільника бази, резистора, що використовується для подачі зміщення на базу, розділових конденсаторів
 8. Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат.
 9. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»
 10. Укажіть речовини (розчини речовин), які взаємодіють із залізом.
 11. Чи можливе скорочення ізольованого серця жаби, якщо через нього штучно пропускають фізіологічний розчин? Якщо так, то яка система забезпечує це скорочення?

1. Для приготування розчинів для промивання очей шкіри, полоскання рота при опіках лугами

2. Для зупинки кровотечі з носа, невеликих ран і дряпин

3. Для приготування розчинів для промивання очей, шкіри, полоскання рота в разі опіків кислотою


Ключ до тестових завдань:

Варіант № Правильної відповіді Варіант № Правильної відповіді Варіант № Правильної відповіді
1,3,4 1,3,4
2,3,5
2,4,5,6,7,8 3,4
2,4,5,7,9 2,3 1,2,3,4
2,3,5,6 2,3,4,5,6
1,3 1,2,3,6,7,8,9,10
1,4,5,7,8 1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,5,6 1,3
2,3 1,2,3,5,7
2,4
2,4
1,2,3,5,6 2,3,5
2,3
1,3,4,5    

 


 

& Рекомендована література

 

1. Дубицкий А.Е., Семëнов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К.: Здоровье, 1993. С.378.

2. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров΄я, 1993, - С.345.

3. Петрик О.І. Медична допомога при травмах. – 1985 – Луцьк –С.323

4. Первая доврачебная помощь. Под ред. Величенко В.М. и Юмашева Г.С. – М.: Медицина, 1990. – С. 272

5. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях./ Под редакцией Политова В.А. – М.,1990. С.215.6. Старушенко Л.И. Анатомия и физиология человека. – К.: Высшая школа, 1989. - С.212.

7. Сусло С.Т. Безпека життя і діяльності людини. Навчальний посібник. Київ: НТУ, 2001 – 288с.

8. Халмурадов Б.Д. Перша медична допомога при травмах у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник, Київ: НАУ, 2005 – 120с.

9. Швидка медична допомога. За ред.. Опанасенка Б.Г., Чепкого Л.П. – К: Вища школа, 1992.- С.392.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)