АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат

Читайте также:
 1. Алюміній та його сплави
 2. Алюміній –крилатий метал
 3. Вивчення теми «Алюміній» у загальноосвітній і профільній школах
 4. Подготовка к водному крещению.
 5. РОЗДІЛ 4.Колігативні властивості розведених розчинів неелектролітів і електролітів.
 6. Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу.
 7. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 8. Укажіть електроліти.
 9. Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.
 10. Укажіть елемент, якщо його атом має на два електрони більше, ніж йон Алюмінію.
 11. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»

A AlOH2+

Б НSO4

В Al3+

Г SO32–

Д SO42–

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів.

Елементи Електронні формули
A Сульфур 1 1s22s22p63s23p4
Б Алюміній 2 1s22s22p63s23p6
В Магній 3 1s22s22p63s23p2
Г Силіцій 4 1s22s22p63s23p1
  5 1s22s22p63s2


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть послідовність зростання максимально можливих

Ступенів окиснення елементів.

A Cl

Б Cr

В Al

Г Cu

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

Складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі.

Cr3+ + 3OH = Cr(OH)3↓.

 

Обчисліть масову частку речовини в розчині, який утворився при розчиненні гідроген сульфіду об’ємом 1,12 л (н. у.) у воді об’ємом 498,3 мл.

Частина третя

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

 

Виберіть правильне закінчення твердження «Електронегативність елементів у періодах зліва направо...»

A не змінюється.

Б зменшується.

В зростає.

Г спочатку зменшується, а потім зростає.

 

Укажіть хімічну формулу кальцинованої соди.

A2CO3

Б NaCl

В NaHCO3

Г NaOH

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Корозія – це...»

A явище руйнування металів унаслідок дії на них розчинів кислот.

Б явище руйнування металів унаслідок хімічних реакцій з речовинами навколишнього середовища.В відновлення металів з їхніх оксидів.

Г явище руйнування гірських порід унаслідок дії речовин у навколишньому середовищі.

 

Оберіть правильне закінчення твердження «Гібридизація – це...»

A вирівнювання електронів за енергією та відповідних орбіталей за формою.

Б вирівнювання електронів за формою та енергією.

В зміна заповнених орбіталей за формою.

Г зміна розміщення електронів по орбіталях.

 

3.5. Укажіть речовину, з якою фенол взаємодіє, а етанол – ні.

A натрій

Б натрій гідроксид

В кисень

Г гідроген хлорид

 

Укажіть речовину, яка не дає реакцію «срібного дзеркала».

A глюкоза

Б метанова кислота

В етаналь

Г сахароза

 

У завданні № 3.7 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)