АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу

Читайте также:
 1. Лучистый взрыв – характерная особенность электроразрядного космического взрыва.
 2. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 3. Укажіть електроліти.
 4. Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.
 5. Укажіть елемент, якщо його атом має на два електрони більше, ніж йон Алюмінію.
 6. Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат.
 7. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»
 8. Укажіть правильне закінчення твердження «Атоми одного і того самого елемента завжди...»
 9. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між...».
 10. Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»
 11. Укажіть представників одного класу сполук.

A хороший розчинник органічних речовин

Б добре розчиняється у воді

В розкладається при тривалому зберіганні

Г є консервантом

 

 

1.9. Укажіть реактив, який використовують для виявлення крохмалю.

A сульфатна кислота

Б натрій гідроксид

В йод

Г купрум (II) гідроксид

 

1.10. Позначте, за яких умов може відбуватися денатурація білків.

A при дії на білки сульфатною кислотою

Б при розчиненні білків у воді

В при дії на білки воднем

Г при дії на білки вуглекислим газом

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 

Укажіть речовини з однаковим типом хімічного зв’язку.

A F2

Б Mg

В OF2

Г MgCl2

Д KF

 

1.12. Укажіть речовини, у водних розчинах яких містяться йони Fe3+.

A FeO

Б Fe(OH)3

В Fe(NO3)3

Г FeCl3

Д Fe2O3

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

 

1.13. Встановіть відповідність між схемами та записами, пропущеними в них.

А  
Б  
В  
Г  

 

Схема Пропущений запис
A S–2 ... → S+4 1 –2е
Б H20 ... → 2H+ 2 –1е
В Br20 ... → 2Br 3 +2е
Г O–2 ... → O–1 4 –6е
  5 +1е


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть послідовність зростання максимальних ступенів

Окиснення елементів у бінарних сполуках з Оксигеном.

A Нітроген

Б Магній

В Калій

Г Сульфур

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

1.15. Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:

цинк нітрат + натрій гідроксид → . 

1.16. До розчину масою 480 г з масовою часткою етанолу 1,5 % додали етанол масою 20г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.

Частина третя

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть орбіталі третього енергетичного рівня, на яких можуть розміщуватися електрони, якщо атом Сульфуру перебуває в збудженому стані.

A p- та d-орбіталі

Б s-, p- та d-орбіталі

В s- та d-орбіталі

Г s-, p- та f-орбіталі

 

3.2. Укажіть несолетвірний оксид.

A

Б NO2

В CO2

Г2

 

Позначте правильне закінчення твердження «Обертання груп атомів навколо подвійного зв’язку...»

A проходить легше, ніж навколо σ-зв’язку.

Б проходить так само легко, як і навколо σ-зв’язку.

В проходить важче, ніж навколо σ-зв’язку.

Г неможливо.

 

Позначте значення, яке відповідає куту між гібридними електронними орбіталями атомів Карбону в молекулі бензену.

A 109°28′

Б 120°

В 180°

Г 90°

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)