АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 3. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
 4. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 5. Відомо, що час секреції слини, швидкість кровотоку у слинних залоз збільшується у 5 разів. Вплив якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
 6. Зони з різним ступенем зволоження
 7. Класифікація пожеж і рекомендовані вогнегасні речовини за ГОСТ 27331-87
 8. Окиснення бензальдегіду на повітрі
 9. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
 10. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кислотних властивостей.
 11. Ступінь окиснення елементів
 12. Супутні речовини.

A NO

Б NO2

В HNO3

Г Al(NO3)3

Д HNO2

У завданнях № 3.8–3.9 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

3.8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій
A Al + H2SO4(розв.) 1 Al2S3
Б Al2O3 + H2SO4 2 Al2(SO4)3 + H2O
В Al2S3 + H2SO4 3 Al2(SO4)3 + H2
Г Al + S → 4 Al2(SO4)3 + H2O + H2S↑
  5 Al2(SO4)3 + H2S↑


А  
Б  
В  
Г  

 

3.9. Доберіть відповідний реагент (реагенти) для кожної стадії в такій схемі перетворень:

СН4 СН3Cl C3H8 C3H6 C3H7OH.

1 C2H5Cl + Na

2 H2O

3 Н2

4 Cl22

5 HCl

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)