АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть продукти реакції розкладу натрій нітрату

Читайте также:
 1. B) повышение биологической продуктивности существующих угодий.
 2. Антигени. Антитала. Реакції імунітету. Специфічна профілактика інфекційних захворювань.
 3. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету. Імунопатологія.
 4. Біологічна продуктивність.
 5. Взаимосвязь между интенсивностью транспирации и продуктивностью С3- и С4-растений
 6. Виберіть продукти термічного розкладання калій нітрату.
 7. Виберіть продукти термічного розкладання кальцій нітрату.
 8. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ( РІЧНОЇ) ПРОДУКТИВНОСТІ АБЗ
 9. Вплив економічної культури на продуктивність.
 10. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.
 11. Дальший розвиток продуктивних сил феодалізму
 12. Етапи ДНК-діагностики з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

A NaNO2

Б Na2O

В O2

Г NO2

Д NO

 

У завданнях № 3.8–3.9 до кожного із завдань, позначених буквами,

виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений

цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання.

Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

3.8. Встановіть відповідність між хімічним елементом і ступенями окиснення, які він може виявляти в сполуках.

Елемент Ступені окиснення
A Сульфур 1 +2
Б Карбон 2 –2, +4, +6
В Кальцій 3 –2, +2
Г Фосфор 4 –4, +2, +4
  5 –3, +3, +5


3.9. Встановіть відповідність речовин (умов реакцій) буквам у схемі перетворень:

А  
Б  
В  
Г  

 

С СО2 NaHCO3 Na2CO3 CO2

1 CO

2 NaOH

3

4 HCl

5 O2

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 

3.10. Встановіть послідовність зростання відновних властивостей атомів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)