АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»

Читайте также:
 1. Exercise 2 Перекладіть наказові речення
 2. Exercise 2 Складіть речення
 3. Exercise 3 Поставте речення у минулий та майбутный час
 4. Exercise 4 Поставте речення у минулому та майбутньому часі
 5. Exercise.4. Перекладіть речення
 6. Але сучасникові, не обізнаному з дайбозькими обрядами, важко зрозуміти таке словосполучення — «водіння Куста». Доконче потрібно зробити історичний екскурс.
 7. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 8. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 9. Відповідно, визначивши експериментальну різницю в температурах кипіння розчину і чистого розчинника
 10. Відречення Петра
 11. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 12. Вправа 172. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.

A додати води.

Б додати солі.

В профільтрувати його.

Г інша відповідь.

 

Укажіть рівняння якісної реакції на карбонат-іони.

A СO32– + 2H+ = СO2↑ + H2O

Б СO32– + Н+ = НСO3

В СO2 + Н2О = H2СO3

Г H+ + НСO3 = H2СO3

 

1.5. Укажіть фізичну властивість, яка не характерна для металів.

A пластичність

Б електропровідність

В висока теплопровідність

Г крихкість

 

1.6. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна.

A СаО

Б Са(ОН)2

В СаСО3

Г Са(НСО3)2

 

Укажіть продукт взаємодії заліза із сіркою, взятих у рівних кількостях.

A FeS2

Б FeS

В Fe2S3

Г FeSO4

 

Позначте правильне закінчення твердження «Квашені огірки не можна зберігати в алюмінієвому посуді, тому що...»

A алюміній – дуже м’який метал.

Б алюміній взаємодіє з кислотою з розсолу.

В алюміній взаємодіє із сіллю з розсолу.

Г алюміній має високу теплопровідність.

Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю.

A сахароза

Б глюкоза

В фруктоза

Г лактоза

 

Позначте правильне закінчення твердження «Денатурація – це...»

A оборотний процес зсідання білка.

Б втрата природних властивостей білка при його розчиненні у воді.

В розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти.

Г руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності.

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

Укажіть електроліти.

A C6H6

Б графіт

В K2SO4

Г CO2

Д H2SO4

 

Укажіть речовини з однаковим типом хімічного зв’язку.

A S8

Б2

В Na2S

Г Zn

Д P4

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

Встановіть відповідність між схемами і записами, пропущеними в них.

А  
Б  
В  
Г  

 


Схема Пропущений запис
A N–3 ... → N+2 1 +4е
Б Pb+4 ... → Pb+2 2 +2е
В 2I ... → I20 3 –2е
Г S0 ... → S+4 4 –5е
  5 –4е
У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

Розташуйте речовини в ряд за збільшенням числа атомів Оксигену в

 
 
 
 

 

їхніх молекулах.

A глюкоза

Б етанол

В целюлоза

Г гліцерол.

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

Складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі.

S2– + 2H+ = H2S↑.

Обчисліть масу газової суміші, яка складається з карбон (ІV) оксиду об’ємом 0,112 л та озону об’ємом 0,448 л (н. у.).

Частина третя

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)