АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виберіть сполуки Сульфуру, які за нормальних умов є газоподібними

Читайте также:
 1. Exercise 8 Виберіть правильну відповідь.
 2. Виберіть найоптимальніший, на вашу думку, розмір вікна.
 3. Виберіть обліковий документ дитячої поліклініки?
 4. Виберіть правильну відповідь
 5. Виберіть правильну відповідь
 6. Виберіть правильну відповідь
 7. Виберіть продукти термічного розкладання калій нітрату.
 8. Виберіть продукти термічного розкладання кальцій нітрату.
 9. Визначення нормальних навантажень
 10. Вправа 33. До поданих слів виберіть із довідки відроджувані питомі українські відповідники.
 11. Розрахунок необхідних площ арматури із умови міцності нормальних перерізів

A SO2

Б SO3

В H2S

Г H2SO4

Д H2SO3

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

 

А  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їх атомів.

Елементи Електронні формули
A Хлор 1 1s22s22p5
Б Флуор 2 1s22s22p63s23p4
В Фосфор 3 1s22s22p63s23p3
Г Нітроген 4 1s22s22p63s23p5
  5 1s22s22p3


У завданнІ № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть генетичний ланцюжок добування магній сульфату.

A сульфатна кислота

Б гідроген сульфід

В сульфур (IV) оксид

Г сульфур (VІ) оксид

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

 

1.15. Складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі:

OH + H+ = H2O.

 

1.16. До розчину масою 250 г з масовою часткою глюкози 5 % додали воду об’ємом 150 мл. Обчисліть масову частку глюкози в добутому розчині.

 

Частина третя

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть орбіталі третього енергетичного рівня, на яких можуть розміщуватися електрони, якщо атом Фосфору перебуває в збудженому стані.

A p- та d-орбіталі

Б s-, p- та d-орбіталі

В s- та d-орбіталі

Г s-, p- та f-орбіталі

 

Укажіть назву вуглеводню, структурна формула молекули якого

СН3–С≡С–СН2Cl.

A 1,2-хлоробутин

Б 1-хлоробут-2-ин

В 4-хлоро-2-бутен

Г 4-хлоро-2-бутин

 

3.3. Позначте тип (типи) реакцій, характерний для бензену.

A заміщенняБ приєднання

В заміщення та приєднання

Г інша відповідь

 

Укажіть речовину, яка застосовується в піротехніці.

A гліцерол

Б етанол

В тринітрогліцерол

Г фенол

 

Укажіть речовини, які необхідно використати для доведення наявності альдегідної групи в молекулі глюкози.

A етанова кислота, водень

Б купрум (II) оксид, бромна вода

В амоніачний розчин арґентум (I) оксиду, купрум (II) гідроксид

Г бромна вода, розчин калій перманганату

 

3.6. Позначте висновок, на який вказує реакція білка з купрум (II) гідроксидом.

A білок складається з полімерних молекул

Б у молекулах білків є водневі зв’язки

В у молекулах білків є пептидні групи;

Г білок може гідролізу вати

 

У завданні № 3.7 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)