АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЮБВИ У ДЕТЕЙ –СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ МЕТОДОМ КАНИСТЕРАПИИ «ГОРОД СОЛНЦА» (Г. БАРНАУЛ)
 3. Алгоритм решения ЗЛП графическим методом
 4. Анализ однокомпонентных систем фотометрическим методом
 5. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 6. Аномалии обновлений при наличии многозначных зависимостей и возможная декомпозиция
 7. АППРОКСИМАЦИЯ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
 8. Больной (чувствовал себя больным 3 дня) госпитализирован в инфекционную клинику с предварительным диагнозом: брюшной тиф. Каким методом можно подтвердить диагноз?
 9. Борьба за лучшую долю невозможна без идеи и без вождя.
 10. В аптеке лекарственный препарат стерилизовали методом тиндализации. Какой аппарат использовали для этого?
 11. В лаборатории проводилось исследование по поводу диагностики столбняка. Каким методом стерилизации необходимо уничтожить выделенные культуры возбудителей столбняка?
 12. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.

A водень

Б амоніак

В кисень

Г карбон (ІІ) оксид

 

Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.

A 1s22s22p63s23p4

Б 1s22s22p63s23p3

В 1s22s22p63s23p5

Г 1s22s22p63s23p2

 

Укажіть елемент, атом якого має на три електрони більше, ніж йон Магнію.

A He

Б N

В P

Г Al

 

1.5. Укажіть несолетвірний оксид.

A СаО

Б СO

В CO2

Г2

 

Оберіть правильне закінчення твердження «Під час змішування сульфатної кислоти і води виділяється теплота внаслідок...»

A електролітичної дисоціації молекул кислоти.

Б електролітичної дисоціації молекул води.

В гідратації молекул кислоти.

Г гідратації йонів кислоти.

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»

A позитивно зарядженими йонами та кислотними залишками.

Б катіонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими

електронами.

В атомами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими

електронами.

Г аніонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими

електронами.

 

Укажіть сплав, який виплавляють у конвертері.

A латунь

Б сталь

В мельхіор

Г чавун

 

1.9. Укажіть формулу мила.

A C2H5COONa

Б C17H35COOCH3

В (C17H35COO)2Ca

Г C17H35COONa

 

1.10. Позначте групу атомів, яку називають пептидною.

A –CO–O–

Б –CO–NH–

В –CO–NH2

Г –COOH…NH2

 

У завданнях № 1.11 – 1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

Укажіть йони, які не можуть одночасно знаходитися в розчині.

A Fe3+ і СІ

Б Cu2+ і SO42–

В Cu2+ і OH

Г H+ і SO42–

Д H+ і SiO32–

 

Укажіть речовини, які є гомологами.

A бутан

Б циклобутан

В бензен

Г фенол

Д пентан

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 1.13. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій
A Al + H2SO4(розв) 1 Al2S3
Б Al2O3 + H2SO4 2 Al2(SO4)3 + H2O
В Al2S3 + H2SO4 3 Al2(SO4)3 + H2
Г Al + S → 4 Al2(SO4)3 + H2O + H2S↑
  5 Al2(SO4)3 + H2S↑


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть послідовність зростання максимально можливих ступенів окиснення атомів елементів у бінарних сполуках Оксигеном.

A S

Б F

В As

Г Pb

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

1.15. Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:

калій силікат + хлоридна кислота →.

 

Обчисліть відносну густину за повітрям деякого газу, який має густину за н. у. 2,143 г/мл.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)