АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У сполуках з Гідрогеном

Читайте также:
 1. C. 1-Пентен і 2-Пентен
 2. IV. Поради студенту
 3. А. Нінгідринова реакція
 4. Алюміній –крилатий метал
 5. І відновні властивості
 6. Література Попель П.П. Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. Закл./П.П.Попель, Л.С. Крикля.-К.:ВЦ «Академія», 2009.- с153-171
 7. Основні теоретичні відомості
 8. ОЧИЩЕННЯ ТА ЯКІСНИЙ (ЕЛЕМЕНТНИЙ) АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
 9. Правильно напишіть прийменники і прийменникові
 10. ПРИРОДА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ, МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ
 11. РОЗДІЛ ІІІ ПОДАЛЬША ДОЛЯ ЗАХИСНИКІВ ЗЕЛЕНОЇ БРАМИ
 12. Розробка наочних посібників

A N

Б S

В Br

Г C

 

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

 

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

Cu(NO3)2 .

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

метан → карбон (IV) оксид → глюкоза → етанол → етанова кислота.

 

3.14. Газова суміш об’ємом 5 л (н. у.), що складається з метану та етену, знебарвила бромну воду масою 1 кг з масовою часткою брому 2%. Розрахуйте об’ємні частки компонентів у вихідній суміші.


ВАРІАНТ 8

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Позначте частинку, яка зберігає всі хімічні властивості речовини.

A молекула

Б атом

В радикал

Г йон

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Алотропія – це...»

A явище існування однорідних і неоднорідних сумішей.

Б явище утворення хімічним елементом кількох простих речовин.

В здатність хімічних елементів утворювати речовини.

Г явище поглинання одних речовин поверхнею інших.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)