АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Позначте правильне закінчення твердження «Первинна структура білків - це...»

Читайте также:
 1. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 2. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 3. III. Структура Клуба
 4. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 5. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА
 6. IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
 7. VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ.
 8. А) структура текстів драм
 9. Активные операции коммерческих банков, их структура.
 10. Атомная структура материи
 11. Базовая структура цикл.
 12. Бренд-консультирование: Структура бренда.

A послідовність залишків молекул амінокислот у білковій молекулі.

Б амінокислотний склад молекули білка.

В молекулярна формула білка.

Г будова α-спіралі молекули білка.

Виберіть слово, яке пропущене в реченні «Формули, які відображають послідовність з’єднання атомів у молекулах органічних сполук, називають...»

A геометричними.

Б структурними.

В молекулярними.

Г електронними.

 

Укажіть основний недолік природного каучуку.

A еластичність

Б термолабільність

В крихкість

Г водонепроникність

У завданнях1.11-1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

Укажіть електроліти.

A NaOH

Б C2H5OH

В NaNO3

Г H2O

Д O2

 

Укажіть речовини, які належать до одного класу сполук.

A NaOH

Б Ca(HCO3)2

В Al(OH)3

Г AlOHCl2

Д Ca(OH)2

У завданні1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

Встановіть відповідність між хімічним елементом та зарядом йону, який він може утворити.

Елемент
A  
Б  
В  
Г  

 

Заряд йону

AАлюміній 1 2-
Б Флуор 2 1-
В Калій 3 1+
Г Кальцій 4 2+
  5 3+.

 

У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

1.14.

 
 
 
 

 

Встановіть генетичний ланцюжок добування поліетилену.

A етин
Б етен
Вметан

Г алюміній карбід

 

Завдання № 1.15-1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

 

1.15. Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:

сульфатна кислота + натрій гідроксид → .

 

1.13. До розчину масою 250 г з масовою часткою калій карбонату 2,5 % додали калій карбонат масою 2,75 г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині. 

Частина третя

 

У завданнях № 3.1-3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

 

Укажіть, на яких орбіталях третього енергетичного рівня розміщуються електрони у збудженому атомі Фосфору.

A р- та d-орбіталях

Б s-, p- та d-орбіталях

В s- та d-орбіталях

Г s-, p- та f-орбіталях

 

Позначте речовину, з якою амоніак не взаємодіє.

A O2

Б Fe2O3

В Fe

Г Ag2O

 

Позначте правильне закінчення твердження «Свіжоосаджений ферум (ІІ) гідроксид поступово змінює свій колір на бурий унаслідок утворення...»

A Fe(OH)3.

Б Fe2O3.

В FeO.

Г Fe.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)