АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть речовини (розчини речовин), які взаємодіють із залізом

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 3. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
 4. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 5. Відомо, що час секреції слини, швидкість кровотоку у слинних залоз збільшується у 5 разів. Вплив якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
 6. Класифікація пожеж і рекомендовані вогнегасні речовини за ГОСТ 27331-87
 7. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
 8. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кислотних властивостей.
 9. Супутні речовини.
 10. Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу.
 11. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 12. Укажіть електроліти.

A розчин NaOH

Б розчин H2SO4

В розчин K2SO4

Г C2H6

Д Cl2

 

У завданнях № 3.8–3.9 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

3.8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій
A CH2=CH2 + HCl → 1 CH3–CH2Cl
Б CH2=CH2 + Cl2 2 CH≡CH + H2
В CH2=CH2 + H2 3 CH2Cl–CH2Cl
Г CH2=CH2 4 CH3–CH3
  5 CH3–CHCl2


Встановіть відповідність між хімічним елементом та ступенями окиснення,

А  
Б  
В  
Г  

 

які він може виявляти в сполуках.

Елемент Ступені окиснення
A Оксиген 1 –2, –1, +2
Б Хлор 2 –1, +3, +5, +7
В Флуор 3 –1, +1, +3, +5, +7
Г Гідроген 4 –1, +1
  5 –1


 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)