АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між...»

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. В якій частині шлунка утворюється харчова доріжка?
 3. Взаємозв’язок моделей
 4. Взаємозв’язок філософії і конкретних наук.
 5. Вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
 6. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 7. Вкажіть помилкове твердження
 8. Глава 7. Підтвердження країни походження товару
 9. Доведіть твердження
 10. Завдання 4.4.31. Знайти загальний розв’язок лінійного диференціального рівняння другого порядку
 11. Завершальний етап процесу дослідження - Перевірка, затвердження і упровадження результатів аналітичної роботи.
 12. Закінчення додатку Б.1

A однаковими атомами неметалічних елементів

Б атомами різних неметалічних елементів

В атомами типових металічних та неметалічних елементів

Г атомами різних металічних елементів

 

Позначте йон, який змінює забарвлення метилового оранжевого на жовте.

A Н+

Б ОН

В Cl

Г K+

 

Позначте речовину (речовини), за допомогою якої можна перетворити кальцій карбонат у кальцій гідрогенкарбонат.

A Са(ОН)2

Б HCl

В СО2 + Н2О

Г СО + Н2О

 

Позначте реактив для виявлення в досліджуваному розчині хлорид-іонів.

A хлоридна кислота

Б розчин аргентум нітрату

В розчин барій нітрату

Г розчин кальцій гідроксиду

 

1.5. Укажіть речовину, з якою не взаємодіє залізо.

A AlCl3

Б HCl

В CuCl2

Г Cl2

 

1.6. Укажіть сплав на основі алюмінію.

A чавун

Б сталь

В силумін

Г амальгама

 

Позначте речовину, з якою не взаємодіє етанова кислота.

A CaCO3

Б СН4

В K2S

Г CH3OH

 

1.8. Укажіть результат дії на крохмаль гарячої води.

A крохмаль повністю розчиняється у воді

Б крохмаль набрякає у воді, утворюючи клейстер

В крохмаль не розчиняється у воді

Г крохмаль розкладається

Укажіть характерну ознаку реакції білка з концентрованою нітратною кислотою.

A утворення розчину синього кольору

Б утворення шару срібла

В поява жовтого забарвлення

Г утворення осаду цегляного кольору

 

1.10. Укажіть фракцію нафти, у якої найвища температура кипіння.

A газойль

Б лігроїн

В гас

Г бензин

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

1.11. Виберіть реагенти, які потрібно використати, щоб реакція відбулася згідно зі схемою Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3↓.

A FeCl2 + NaOH

Б FeCl3 + KOH

В Fe2O3 + H2O

Г Fe(NO3)3 + NaOH

Д FeCl3 + Al(OH)3

 

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену.

A NO

Б NO2

В HNO3

Г Al(NO3)3

Д HNO2

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.А  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічним елементом та зарядом йону, який він може утворити.

Елемент Заряд йону
A Цинк 1 2+
B Сульфур 2 1+
C Натрій 3 1–
D Хлор 4 2–
  5 4–


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть генетичний ланцюжок добування етанової кислоти.

A СН4

Б С2Н4

В С2Н5ОН

Г С2Н2

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)