АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розташуйте сполуки в ряд за збільшенням їх кислотних властивостей

Читайте также:
  1. Виберіть сполуки Сульфуру, які за нормальних умов є газоподібними.
  2. Властивостей.
  3. Вплив кислотних дощів на екосистеми і людей
  4. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.
  5. Набухання – самодовільний процес поглинання ВМС великих об’ємів низькомолекулярної рідини, що супроводжується значним збільшенням об’єму ВМС.
  6. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кислотних властивостей.
  7. Типи вогнегасників. Будова, призначення та правила використання вуглекислотних вогнегасників.

A MnO2

Б MnO

В Mn2O3

Г Mn2O7

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

Na + Н2О →

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Al → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → K3[Al(OH)6].

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

кальцій карбід → етин → етаналь → етанова кислота → метилетаноат.

 

3.14. Крізь розчин масою 740 г, у якому масова частка кальцій гідроксиду становить 1,5 %, пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 6,72 л (н.у.). Обчисліть масу утвореної солі.


ВАРІАНТ 19

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть правильне закінчення твердження «Молярна маса – це...»

A відношення кількості речовини до її маси.

Б маса одного моля речовини.

В відношення маси речовини до її об’єму.

Г теж саме, що й відносна молекулярна маса.

 

1.2. Позначте рівняння реакції обміну.

A 4HNO3 = 4NO2 + O2 + 2H2O

Б CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3

В C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

Г 2HNO3 + Fe(OH)2 = Fe(NO3)2 + 2H2O

 

Оберіть правильне закінчення твердження «Під час екзотермічних реакцій...»

A теплота завжди виділяється.

Б теплота завжди поглинається.

В теплота не виділяється й не поглинається.

Г теплота може і поглинатися, і виділятися.

 

1.4. Укажіть частинку, яка має таку саму електронну формулу, що і йон Al3+.

A Cl

Б Ca2+

В Mg2+

Г Si4–

 

Позначте правильне закінчення твердження «Йонний з’язок – це хімічний зв’язок, який існує за рахунок...»

A утворення спільної пари електронів.

Б взаємного притягання протилежно заряджених йонів.

В того, що атоми віддають свої зовнішні електрони.

Г притягання ядром зовнішніх електронів.

 

Укажіть прості речовини Оксигену.

A кисень та азот

Б озон і кисень

В озон та азот

Г кисень і водень

 

Позначте правильне закінчення твердження «До загальних властивостей металів відносять...»A здатність реагувати з розчинами лугів.

Б розчинність у воді.

В електропровідність.

Г відсутність електропровідності.

 

Укажіть вуглеводень з октановим числом 100.

A н-гептан

Б 2,2,4-триметилпентан

В 2,3-диметилоктан

Г 2,2-диметилпентан

 

1.9. Укажіть моносахариди.

A глюкоза, крохмаль

Б глюкоза, целюлоза

В глюкоза, фруктоза

Г крохмаль, целюлоза

 

Укажіть, скільки пептидних груп має молекула пептиду лінійної будови, якщо при гідролізі 1 моль сполуки утворюється сумарно 5 моль амінокислот.

A 10

Б 1

В 5

Г 4

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Карбону.

A CO

Б C

В CO2

Г CСl4

Д CaCO3

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)