АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВАРІАНТ 2

Читайте также:
 1. I варіант
 2. I варіант
 3. II варіант
 4. II варіант
 5. Варіант
 6. Варіант 1
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. Варіант 1
 10. ВАРІАНТ 1
 11. ВАРІАНТ 1
 12. Варіант 1

 

Частина перша

У завданнях № 1.1-1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть правильне закінчення твердження «Масова частка речовини в суміші - це...»

A відношення маси простої речовини до маси складної речовини.

Б добуток маси речовини на її густину.

В відношення маси речовини до маси суміші.

Г відношення маси елемента до маси речовини.

 

Молекула деякого газу вдвічі важча за молекулу метану. Обчисліть відносну густину цього газу за повітрям.

A 1

Б 1,1

В 1,43

Г 16

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний зв’язок — це хімічний зв’язок, який існує за рахунок...»

A утворення спільних пар електронів.

Б взаємного притягання протилежно заряджених йонів.

В того, що атоми віддають свої зовнішні електрони.

Г притягання ядром зовнішніх електронів.

 

Укажіть речовину, яка має атомні кристалічні ґратки.

A графіт

Б сахароза

В залізо

Г карбон (ІV) оксид

 

Позначте реактив для виявлення в досліджуваному розчині сульфат-іонів.

A нітратна кислота

Б розчин барій хлориду

В розчин кальцій хлориду

Г хлоридна кислота

 

Укажіть число електролітів у наведеному переліку: фосфор, карбон (ІV) оксид, магній нітрат, натрій ацетат, силікатна кислота.

A 1

Б 2

В 3

Г 4

 

Укажіть сплав, який виплавляють у доменній печі.

A бронза

Б сталь

В дюралюмін

Г чавун

 

Позначте метал, який не взаємодіє з водою.

A K

Б Ca

В Li

Г Hg

Укажіть зовнішні зміни, які відбуваються при дії на білок свіжодобутим купрум (ІІ) гідроксидом.

A розчин не змінює свого забарвлення

Б розчин набуває темно-синього забарвлення

В розчин набуває жовтого забарвлення

Г утворюється білий осад

 

Виберіть правильне закінчення речення «Вулканізація — це процес взаємодії при нагріванні...»

A каучуку із сіркою.

Б каучуку із сажею.

В поліетилену із сіркою.

Г поліетилену із сажею.

 

У завданнях № 1.11-1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Хлору.A Cl2

Б HCl

В HClO

Г Ca(ClO)2

Д KCIO3

 

Укажіть речовини, які є ізомерами.

A СН3СН2СН2ОН

Б НОСН2СН2СН2ОН

В СН3ОСН3

Г СН3СН2СНО

Д СН3СН2ОН

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)