АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій. Реагенти Продукти реакцій

Читайте также:
 1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
 2. Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?
 3. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 4. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 6. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 7. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 8. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.
 9. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.
 10. Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів
 11. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених

А  
Б  
В  
Г  

 


Реагенти Продукти реакцій
A СН3СН2ОН → 1 СО + Н2О
Б СН3ОН + О2 2 СН2=СН2 + Н2О
В СН3ОН + CuО → 3 НСНО + Cu + Н2О
Г СН3ОН + K → 4 СН3ОK + Н2
  5 СО2 + Н2О


А  
Б  
В  
Г  

 

3.9. Виберіть речовини або умови, які відповідають буквам у схемі перетворень:

Са(ОН)2 Са(НСО3)2 СаСО3 СаО Са(ОН)2.

1 Na2CO3

2

3 CO2

4 H2

5 H2O

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 

3.10. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кислотних властивостей.

A СН3СООН

Б С2Н5СООН

В НСООН

Г С15Н31СООН

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

H2SO4(конц) + Li → .

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

хром (ІІІ) сульфат → хром (ІІІ) хлорид → хром (ІІІ) гідроксид → хром(ІІІ) оксид → хром (ІІІ) нітрат.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

CH3Cl → C2H6 → C2Н2 → C6Н6 → C6Н5Br.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)