АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть речовини, які є ізомерами

Читайте также:
 1. Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу.
 2. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 3. Укажіть електроліти.
 4. Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.
 5. Укажіть елемент, якщо його атом має на два електрони більше, ніж йон Алюмінію.
 6. Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат.
 7. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»
 8. Укажіть правильне закінчення твердження «Атоми одного і того самого елемента завжди...»
 9. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між...».
 10. Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»
 11. Укажіть представників одного класу сполук.
 12. Укажіть представників одного класу сполук.

A СН3СН2СН2ОН

Б СН3СН2СНО

В СН3СН2СОСН3

Г СН3СН2ОСН3

Д СН3СН2ОН

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

 

А  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічним елементом та зарядом йону, який він може утворити.

Елемент Заряд йону
A Кальцій 1 2+
Б Хлор 2 1+
В Сульфур 3 1–
Г Літій 4 2–
  5 3–


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

Розташуйте речовини в ряд за збільшенням числа атомів Оксигену в

 
 
 
 

 

їхніх молекулах.

A глюкоза

Б етанол

В целюлоза

Г гліцерол.

 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

Складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі.

S2– + 2H+ = H2S↑.

Обчисліть масу газової суміші, яка складається з амоніаку об’ємом 2,8 л та метану об’ємом 56 л (н. у.).

Частина третя

 

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

 

3.1. Укажіть орбіталі третього енергетичного рівня, на яких розміщуються електрони, якщо атом Сульфуру перебуває в збудженому стані.

A p- і d-орбіталі

Б s-, p- і d-орбіталі

В s- і d-орбіталі

Г s-, p- і f-орбіталі

 

3.2. Позначте рівняння реакції добування кисню в шкільній лабораторії.

A 2HgO = 2Hg + O2

Б 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

В 2KClO3 = 2KCl + 3O2

Г 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

 

Укажіть реактив, який дає змогу відрізнити пентен від пентану.

A бромна вода

Б калій гідроксид

В водаГ сульфатна кислота

 

Оберіть правильне закінчення твердження «Гібридизація – це...»

A вирівнювання електронів за енергією та відповідних орбіталей за формою.

Б вирівнювання електронів за формою та енергією.

В зміна заповнених орбіталей за формою.

Г зміна розміщення електронів по орбіталях.

 

3.5. Укажіть речовину, з якою фенол взаємодіє, а етанол – ні.

A натрій

Б натрій гідроксид

В кисень

Г гідроген хлорид

 

3.6. Позначте висновок, на який вказує реакція білка з купрум (II) гідроксидом.

A білок складається з полімерних молекул

Б у молекулах білків є водневі зв’язки

В у молекулах білків є пептидні групи;

Г білок може гідролізу вати

 

У завданні № 3.7 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)