АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 3. В чому полягає підготовча робота при розробці інструкцій з охорони праці?
 4. Взаємозв’язок моделей
 5. Взаємозв’язок філософії і конкретних наук.
 6. Вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
 7. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 8. Вкажіть помилкове твердження
 9. Вступ. Основні взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології.
 10. Глава 7. Підтвердження країни походження товару
 11. Дайте оцінку взаємодії генетичних факторів і факторів середовища в реалізації «вроджених форм поведінки».Наведіть приклади.
 12. Доведіть твердження

A позитивно зарядженими йонами та кислотними залишками.

Б катіонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими електронами.

В атомами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими електронами.

Г аніонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими електронами.

 

1.8. Укажіть результат дії на крохмаль гарячої води.

A крохмаль повністю розчиняється у воді

Б крохмаль набрякає у воді, утворюючи клейстер

В крохмаль не розчиняється у воді

Г крохмаль розкладається

 

Позначте властивості, які мають оксид і гідроксид Алюмінію.

A кислотні

Б основні

В амфотерні

Г несолетворні

 

1.10. Позначте групу атомів, яку називають пептидною.

A –CO–O–

Б –CO–NH–

В –CO–NH2

Г –COOH…NH2

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

Укажіть речовини, які взаємодіють з карбон(IV) оксидом.

A Сa(OH)2

Б Fe

В H3PO4

Г NO2

Д MgO

 

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену.

A NO

Б NO2

В HNO3

Г Al(NO3)3

Д HNO2

 

У завданні1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

A  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічним елементом та зарядом йону, який він може утворити.

Елемент Заряд йону
AАлюміній 1 2-
Б Флуор 2 1-
В Калій 3 1+
Г Кальцій 4 2+
  5 3+.

 

У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть послідовність зростання температур кипіння наведених сполук.

A С2Н6

Б С3Н8

В С8Н18

Г С5Н12 

Завдання № 1.15–1.16 передбачають

безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.

Складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі.

РО43– + 3Ag+ = Ag3PO4↓.

 

1.16. До розчину масою 250 г з масовою часткою глюкози 5 % додали воду об’ємом 150 мл. Обчисліть масову частку глюкози в добутому розчині.

 

Частина третя

У завданнях № 3.1–3.6 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

3.1. Позначте речовину, з якою взаємодіє амоніак.

A H3PO4

Б H2

В KCl

Г K2SO4

 

3.2. Позначте речовину, за допомогою якої можна перетворити натрій гідрогенсульфіт у натрій сульфіт.

A H2SO3

Б H2S

В NaOH

Г NaCl

 

Укажіть речовину, з якою азот не взаємодіє.

A H2

Б H2О

В Mg

Г O2

 

Позначте речовину, з якою не взаємодіє бензен.

A калій перманганат

Б хлор

В нітратна кислота

Г водень

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)