АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть реактив, який дає змогу відрізнити пентен від бензену

Читайте также:
 1. C. 1-Пентен і 2-Пентен
 2. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.
 3. Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу.
 4. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 5. Укажіть електроліти.
 6. Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.
 7. Укажіть елемент, якщо його атом має на два електрони більше, ніж йон Алюмінію.
 8. Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат.
 9. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»
 10. Укажіть правильне закінчення твердження «Атоми одного і того самого елемента завжди...»
 11. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між...».
 12. Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»

A бромна вода

Б калій гідроксид

В вода

Г сульфатна кислота

 

3.5. Виберіть речовину, яка утворюється при взаємодії альдегіду з воднем.

A спирт

Б кетон

В карбонова кислота

Г карбон (IV) оксид

 

3.6. Позначте фізичну властивість амінокислот.

A безбарвні кристалічні речовини

Б кристалічні речовини різного кольору

В не розчиняються у воді

Г мають інтенсивний запах

 

У завданні № 3.7 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 

3.7. Укажіть продукти реакції розкладу аргентум нітрату, які пропущені в схемі

AgNO3 ... + ... + O2.

A AgNO2

Б Ag

В NO2

Г NO

Д N2

У завданнях № 3.8–3.9 кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

3.8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

А  
Б  
В  
Г  

 

Реагенти Продукти реакцій
A HCOOH + Ag2O (NH3) → 1 HCOOH + Ag
Б HCOOH + Zn → 2 CO2↑ + H2O + Ag
В HCOOH + Na2CO3 3 HCOONa + CO2↑ + H2O
Г HCHO + Ag2O (NH3) → 4 (HCOO)2Zn + H2
  5 HCOONa + H2O


3.9. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень:

А  
Б  
В  
Г  

 

Al Al2S3 Al2O3 K3[Al(OH)6] AlCl3.

1 HCl

2 O2

3 S

4 KOH

5 H2SO4

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії

(поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку,

послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)