АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть електроліти

Читайте также:
 1. Укажіть властивість, яка не характерна для етанолу.
 2. Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.
 3. Укажіть електронну формулу атома елемента, який розташований у 3 періоді, ІV групі, підгрупі А.
 4. Укажіть елемент, якщо його атом має на два електрони більше, ніж йон Алюмінію.
 5. Укажіть йони, на які дисоціює у водному розчині алюміній сульфат.
 6. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, потрібно...»
 7. Укажіть правильне закінчення твердження «Атоми одного і того самого елемента завжди...»
 8. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між...».
 9. Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між...»
 10. Укажіть представників одного класу сполук.
 11. Укажіть представників одного класу сполук.

A СH3

Б CH32

В HNO3

Г Na2SiO3

Д NO2

 

У завданнях № 3.8–3.9 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

3.8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій
A CH3COOH + Cu(OH)2 1 (CH3COO)2Cu + H2
Б CH3COOH + Mg → 2 (CH3COO)2Mg + H2
В CH3CHO + Cu(OH)2 3 CH3COOH + CuOH + H2O
Г CH3COOH + MgO → 4 (CH3COO)2Mg + H2O
  5 (CH3COO)2Cu + H2O


3.9. Встановіть відповідність речовин та умов буквам у схемі перетворень:

А  
Б  
В  
Г  

 

Cu CuO Cu(NO3)2 CuO Cu.

1 O2

2

3 H2O

4HNO3

5 H2

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)