АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти

Читайте также:
 1. Видобування
 2. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 3. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 4. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 6. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 7. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.
 8. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.
 9. Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів
 10. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
 11. Добування та дослідження властивостей ацетилену

Aамоніак

Бнітроген (ІV) оксид
В
нітроген (ІІ) оксид
Г
азот

 

Завдання3.11-3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

NaNO3 .

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

H2S → SО2 → SО3 → H24 → BaSО4.

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

етен → хлороетан → етен → етин → етаналь.

 

3.14. Під час взаємодії з водою одновалентного металу масою 0,347 г виділився газ об’ємом 560 мл (н. у.). Визначте метал.

ВАРІАНТ 4

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Позначте чинник, який впливає на ступінь дисоціації електролітів.

A інтенсивність перемішування розчину

Б каталізатор

В концентрація електроліту

Г колір електроліту

 

Укажіть особливості електронної будови атомів металічних елементів.

A мають близькі до завершення зовнішні енергетичні рівні

Б мають завершені зовнішні енергетичні рівні

В мають далекі до завершення зовнішні енергетичні рівні

Г мають тільки спарені електрони

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)