АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату

Читайте также:
 1. БПМ 2.1.4 Питома теплота пароутворення
 2. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 3. Види резервів страховиків та порядок їх утворення
 4. Внутрішньогалузева конкуренція і утворення ринкової, або суспільної, вартості
 5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 6. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 7. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 9. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 10. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 11. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.

A С2Н6

Б СН3СООН

В С2Н4

Г С2Н5OH.

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

НNO3

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Mg → MgSO4 → MgCO3 → MgCl2 → Mg(NO3)2.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

етан → хлороетан → бутан → бутен Х.

 

3.14. Обчисліть масу розчину з масовою часткою хлоридної кислоти 7,3 %, необхідну для нейтралізації розчину барій гідроксиду масою 120 г з масовою часткою лугу 8,55 %.


ВАРІАНТ 11

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Позначте число, пропущене в твердженні «В одному молі будь-якої речовини завжди міститься ... структурних одиниць».

A 6,02 · 1023

Б 22,4 · 1023

В 6,02 · 10–23

Г 22,4 · 10–23

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)