АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

До розчину, який містить калій ортофосфат масою 42,4 г, додали аргентум нітрат масою 110 г. Обчисліть масу утвореного осаду

Читайте также:
  1. Виберіть продукти термічного розкладання калій нітрату.
  2. Виберіть продукти термічного розкладання кальцій нітрату.
  3. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
  4. До розчину, що містив купрум (ІІ) нітрат масою 56,4 г додали надлишок розчину лугу. При цьому утворився осад масою 24,99 г. Обчисліть вихід продукту від теоретично можливого.
  5. Зразок сталі масою 3 г прожарили й добули при цьому карбон (IV) оксид об’ємом 0,0896 л (н. у.). Обчисліть масову частку Карбону в сплаві.
  6. Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
  7. Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю
  8. Стаття518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю
  9. Укажіть продукти реакції розкладу натрій нітрату.
  10. Шлунком і містить в собі жирову клітковину?

ВАРІАНТ 7

Частина перша

У завданнях № 1.1 – 1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

1.1. Позначте число простих речовин у наведеному переліку: вода, кисень, метан, мідь, фосфор, бензен, графіт.

A 1

Б 2

В 3

Г 4

 

1.2. Укажіть правильне закінчення твердження «Відносна густина газу за іншим газом – це…»

A відношення відносних молекулярних мас цих газів.

Б відношення густини одного газу до об’єму іншого газу.

В відношення об’ємних часток цих газів у суміші.

Г відношення об’ємів цих газів за однакових умов.

 

1.3. Укажіть йон, який має таку саму електронну формулу, як і Cl.

A Br

Б S2–

В Na+

Г Al3+

 

Укажіть тип кристалічних ґраток силіцій (IV) оксиду.

A атомні

Б молекулярні

В йонні

Г металічні

 

1.5. Укажіть, взаємодії між якими двома речовинами відповідає скорочене йонне рівняння Zn2+ + 2OH = Zn(OH)2↓.

A ZnCl2 та KOH

Б Zn(NO3)2 та CH3OH

В ZnO та NaOH

Г Zn та NaOH

 

Укажіть метал, який найактивніше витискує водень з кислот.

A мідь

Б хром

В алюміній

Г залізо

 

Укажіть речовину, з якою за звичайних умов алюміній не взаємодіє.

A Cl2

Б KOH

В HCl

Г BaSO4

 

Позначте правильне закінчення твердження «Натрій трапляється в природі у складі...»

A солей.

Б оксиду.

В гідроксиду.

Г простої речовини.

 

1.9. Укажіть речовину, яка взаємодіє з етановою кислотою.

A SiO2

Б PbO

В CO2

Г H2O

 

Позначте правильне закінчення твердження «Первинна структура білка – це послідовність...»

A чергування пептидних груп.

Б чергування аміно- та карбоксильних груп.

В залишків молекул α-амінокислот.

Г залишків молекул α-амінокислот і нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

1.11. Укажіть речовини, при дисоціації яких утворюються йони Н+.

A H2SiO3

Б KHCO3

В NH4Cl

Г HI

Д H3PO4

 

1.12. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену.

A NH3

Б NO2

В HNO3Г K3N

Д N2

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

1.13. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їх атомів.

Елементи Електронні формули
A Сульфур 1 1s22s22p63s23p64s24p2
Б Силіцій 2 1s22s22p4
В Оксиген 3 1s22s22p63s23p2
Г Карбон 4 1s22s22p63s23p4
  5 1s22s22p2


У завданні № 1.14 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

 
 
 
 

 

1.14. Встановіть генетичний ланцюжок добування кальцій гідрогенорто-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)