АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів

Читайте также:
 1. B) Числа
 2. Алгоритм, использующий разложение числа на простые множители
 3. Алфавит Maple-языка и его синтаксис. Основные объекты (определение, ввод, действия с ними). Числа. Обыкновенные дроби.
 4. Брячислав
 5. В Сумській області створені всі умови для збільшення обсягів його виробництва, оскільки в області створенні всі умови і науково – технічна база для цього.
 6. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 7. Власні числа та власні вектори матриці.
 8. Влияние числа импульсов генератора на свойства растворов
 9. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 10. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 11. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 12. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

На зовнішньому енергетичному рівні атомів у збудженому стані.

A S

Б P

В Cl

Г C

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

 

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

NO2 + O2 + H2O →

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

магній силіцид → силан → силіцій (IV) оксид → калій силікат → силікатна кислота.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

СН3–СН–СН3 → CH3–CH=CH2 → C3H8 → CO2 → CO.

 

 

Над розжареним каталізатором пропустили газову суміш, яка складається з азоту об’ємом 10 л та водню об’ємом 15 л (н. у.). Встановіть склад (л) суміші після закінчення процесу.


ВАРІАНТ 14

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть правильне закінчення твердження «Адсорбція – це...»

A явище поглинання одних речовин поверхнею інших.

Б процес розчинення одних речовин в інших.

В процес поглинання простих речовин складними.

Г явище існування кількох простих речовин для одного хімічного елемента.

 

Укажіть місце розташування неметалічних елементів у періодичній системі.

A підгрупи А I – III груп

Б підгрупи В I – III груп

В підгрупи А V – VIII груп

Г підгрупи В V – VIII груп

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Йон – це...»

A заряджений атом.

Б заряджена частинка, у яку перетворюється атом після втрати або приєднання електронів.

В заряджена частинка, яка утворюється при розпаді ядер атомів.

Г нейтральна частинка, що входить до складу ядра.

 

Укажіть число електролітів у наведеному переліку: бензен, нітратна кислота, кисень, калій ортофосфат, натрій сульфід, глюкоза.

A 1

Б 2

В 3

Г 4

 

Позначте речовину немолекулярної будови.

A СO2

Б C2H5

В Al2O3

Г H2O

 

Виберіть реактив для виявлення карбонат-іонів.

A хлоридна кислота

Б розчин аргентум нітрату

В розчин барій хлориду

Г розчин кальцій гідроксиду 

1.7. Укажіть речовину, з якою не взаємодіє натрій.

A H2O

Б Cl2

В Fe

Г S

 

1.8. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити одноатомний спирт від двохатомного.

A металічний натрій

Б гідроген хлорид

В купрум (II) оксид

Г купрум (II) гідроксид

 

Виберіть причину того, що етанова кислота за нормальних умов є рідиною.

A має велику відносну молекулярну масу

Б утворює димери

В розчиняється у воді

Г інша причина

 

Укажіть, до якого виду волокон належить капрон.

A синтетичні

Б натуральні

В штучні

Г мінеральні

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)