АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених

Читайте также:
 1. G – темп зростання нац. доходу; S –частка заощаджень в НД; C- капіталоємність продукції
 2. В українській літературній мові виділяють традиційні п'ять функціональних стилів. Який із наведених стилів зайвий?
 3. В. І. Ленін про закон переважного зростання виробництва засобів виробництва
 4. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 5. Вплив податкової системи на економічне зростання
 6. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 7. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 9. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 10. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 11. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 12. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.

Сполук.

А Н3РО4

Б Са3(РО4)2

В СаНРО4

Г Са(Н2РО4)2

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

С + СO2

 

Складіть рівняння реакцій за поданою схемою.

нітратна кислота → магній нітрат → нітроген (IV) оксид → нітратна кислота → → азот.

 

Складіть рівняння реакцій за поданою схемою.

C12Н22О11 → C6Н12О6 → C2Н5ОН → CН3СООН → CН3СООС2Н5.

 

До фенолу масою 18,8 г додали нітруючу суміш, що містить нітратну кислоту масою 40,3 г. Обчисліть масу утвореної нітросполуки.


ВАРІАНТ 13

Частина перша

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть число неметалічних елементів у наведеному переліку: Манган, Магній, Сульфур, Селен, Оксиген, Меркурій.

A 1

Б 2

В 3

Г 4

 

Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб концентрований водний розчин солі зробити розведеним, потрібно...»

A додати води.

Б додати солі.

В випарувати певну кількість води.

Г профільтрувати його.

 

1.3. Позначте частинку, якій не відповідає електронна формула 1s22s22p6.

A F–

Б Na+

В Ne

Г O

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Електронегативність елементів у підгрупах зверху вниз...»

A не змінюється.

Б зменшується.

В зростає.

Г спочатку зменшується, а потім зростає.

 

1.5. Позначте речовину, яка взаємодіє з фосфор (V) оксидом.

A O2

Б HCl

В KOH

Г Mg

 

Укажіть правильне закінчення твердження «Озоновий шар Землі...»

A життєво необхідний для окиснення всіх шкідливих домішок, які потрапляють в атмосферу.

Б захищає все живе на Землі від згубної дії випромінювання Сонця.

В руйнує будь-які віруси та бактерії, які потрапляють в атмосферу.

Г утримує повітря навколо Землі.

 

Укажіть фізичну властивість, яка не характерна для металів.

A блиск

Б електропровідність

В висока теплопровідність

Г крихкість 

Укажіть йон, наявність сполук якого обумовлює червоний колір крові.

A Cu2+

Б Fe2+

В Fe3+

Г Na+

 

Позначте властивості, які мають оксид і гідроксид Алюмінію.

A кислотні

Б основні

В амфотерні

Г несолетворні

 

1.10. Укажіть фракцію нафти, у якої найнижча температура кипіння.

A газойль

Б лігроїн

В гас

Г бензин

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 

Укажіть речовини з однаковим типом хімічного зв’язку.

A SO3

Б AlCl3

В Fe

Г Al

Д O3

 

1.12. Укажіть сполуки, які за н. у. є рідинами.

A С3Н8

Б С5Н12

В С8Н18

Г С2Н6

Д С4Н10

 

У завданні № 1.13 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)