АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

Читайте также:
 1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
 2. Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?
 3. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 4. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 6. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 7. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 8. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.
 9. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.
 10. Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів
 11. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
Реагенти Продукти реакцій
A C6H6 + Br2 t, 1 C6H3Br3 + HBr
B C6H6 + О2 2 C6H12
C C6H6 + Br2 3 C6H5Br + HBr
Г C6H6 + H2 4 C6H6Br6
  5 CО2 + H2О

А  
Б  
В  
Г  

 


3.9. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень:

А  
Б  
В  
Г  

 

P4 P2O5 H3PO4 Ca3(PO4)2 CaHPO4.

1 O2

2 Ca(OH)2

3 H2O

4 Н3РО4

5 K3PO4

 

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)