АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть продукти взаємодії кальцію з водою

Читайте также:
 1. B) повышение биологической продуктивности существующих угодий.
 2. Біологічна продуктивність.
 3. Взаимосвязь между интенсивностью транспирации и продуктивностью С3- и С4-растений
 4. Виберіть продукти термічного розкладання калій нітрату.
 5. Виберіть продукти термічного розкладання кальцій нітрату.
 6. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КАЛЬЦІЮ У СИРОВАТЦІ КРОВІ
 7. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ( РІЧНОЇ) ПРОДУКТИВНОСТІ АБЗ
 8. Вплив економічної культури на продуктивність.
 9. Вступ. Основні взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології.
 10. Дайте оцінку взаємодії генетичних факторів і факторів середовища в реалізації «вроджених форм поведінки».Наведіть приклади.
 11. Дальший розвиток продуктивних сил феодалізму
 12. Єдність продуктивних сил І виробничих відносин

A СaO

Б Са(НСО3)2

В Н2

Г O2

Д Са(OН)2

 

У завданнях № 3.8–3.9 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

 

3.8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій
A C6H6 + H2 1 C6H5–CH3 + NaCl
Б C6H6 + Br2 2 C6H5Br + HBr
В C6H6 + HNO3 3 С6Н12
Г C6H5Cl + CH3Cl + 2Na → 4 C6H5Cl + NaCl
  5 C6H5NO2 + H2O

 

 

А  
Б  
В  
Г  

 

3.9. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень:

N2 3 NO NO2 HNO3

1 O2

2 O2 (Pt)

3 H2O, О2

4 HNO2

5 H2 (Fe)

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання.

Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 
 
 
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)