АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II варіант. Героя народжує боротьба

Читайте также:
 1. I варіант
 2. I варіант
 3. II варіант
 4. Варіант
 5. Варіант 1
 6. Варіант 1
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. ВАРІАНТ 1
 10. ВАРІАНТ 1
 11. Варіант 1

Героя народжує боротьба.

Без вітру і трава не колишеться.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення завдання уроку.

— Ми навчилися розрізняти відмінки іменників, а сьогодні розгляне­мо нове мовне явище.

2. Робота над текстом. (Вправа 133.)

—Про що ви дізналися із прочитаного тексту?

— Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закін­чення.

— Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого та чоловічого роду перед закінченням -і.

3. Робота над усвідомленням правила, с. 68 (перше правило).

— У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приго­лосні [г], [к], [х], а в яких - [з'], [ц'], [с']?

— Чому тверді приголосні змінюються на м'які? (Тому що в давально­му і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед -і.

А перед -і вживаються лише м'які або пом'якшені приголосні.)

4. Самостійне дослідження. (Вправа 134.)

— Поставте подані іменники у давальному і місцевому відмінках.

— Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чер­гування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в імен­никах жіночого роду.

5. Засвоєння правила, с. 68 (друге правило).

(Звертається увага не те, що змінювання приголосних основи відбуваєть­ся у місцевому відмінку однини у деяких іменниках чоловічого і середнього роду.)

Фізкультхвилинка.

IV. Тренувальні вправи.

І. Творче списування. (Вправа 135.)

а) Бесіда за змістом тексту.

— Що нового ви дізналися із тексту?

— Про яких звірів розповідав Василько?

б) Словникова робота.

Тайга — природна географічна зона Росії, поросла хвойними лісами.

Сопка — невелика гора з круглою вершиною.

Росомаха - хижий звір з густою довгою і грубою шерстю, подібний до куниці.

в) Виконання завдань.

— Спишіть текст вправи, ставлячи слова, що в дужках, у потрібному відмінку.

— Знайдіть в реченнях однорідні члени і визначіть, якими членами речення вони є.

2. Робота з прислів'ями.

— Поясніть зміст кожного прислів'я.

— Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.

— Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

Гостя запрошуй на поро...і.

Хто у кожу...і, тому зима не страшна.

Що на умі, те й на язи...і.

Лихе по людях ходить, а не по лу...і.

3. Виконання вправи 136.

— У кожній групі знайдіть „зайвий" іменник. (Площа, ваза, ніж.)

— Усно провідміняйте іменник площа.

— Вимовте звуки у цьому слові. Якими буквами вони позначаються на письмі?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)