АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. — Підготовку до вивчення нового матеріалу починаємо з останніх речень, які записали в попередній класній роботі. Прочитайте ці ре­чення.

Зійшлосонце. Туманрозвіявся.

Блиснула блискавка. Загримівгрім.

Наставтравень. Зацвіликаштани.

2. У кожному реченні підкресліть граматичну основу.

3. "Словесна подорож до поняття складне речення".

— Діти, скільки граматичних основ в кожному реченні? Запам'ятайте! Речення, в якому тільки одна граматична основа, нази­вається простим.

— А тепер з кожних двох простих речень складіть одне речення, за­пишіть, підкресліть головні члени речення.

Зійшлосонце і туманрозвіявся.

Блиснулаблискавка і загримівгрім.

Наставтравень і зацвіликаштани.

— Скільки граматичних основ в кожному із записаних речень? Запам'ятайте! Речення, в якому дві чи більше основ, є складним.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Опрацювання правила про складне речення (підр., с. 45).

2. Тренувальний диктант (за матеріалами вправи 91).

а) Слухання тексту і з'ясування значення невідомих слів.

б) Запис диктанту (текст вправи 91).

в) Завдання до тексту:

— відшукати речення, в якому є дві граматичні основи;

— прочитати речення з однорідними членами;

— усно встановити зв'язок між словами у першому реченні.

3. Самостійна робота (за матеріалами вправи 92).

4. Самодиктант (за матеріалами вправи 93).

а) Читання вірша Миколи Луківа і з'ясування значення невідомих слів.

б) Заучування напам'ять другої строфи вірша.

— Яким є речення другої строфи — простим чи складним? Доведіть свою думку.

— Скільки простих речень містить у собі це складне речення?

— Відшукайте у тексті вправи речення з однорідними членами. Виз­начте в них граматичну основу.

в) Самодиктант другої строфи із наступною самоперевіркою.

5. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть каліграфічно, які ви знаєте сполучники.

І а але коли як де бо чи

— Діти, є ще й інші сполучники, і вони часто трапляються в реченнях.

(Коли, як, де, бо, чи тощо).

—Розгорніть свою художню книжку і прочитайте речення з одним із цих сполучників.

6. Творча вправа (за матеріалами вправи 94).

V. Підсумок уроку.

— Як називається речення з одною граматичною основою?

—Яке речення називаємо складним?

— Що називається граматичною основою речення?

— За допомогою чого пов'язуються слова в реченні?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 95.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Контроль навчальних досягнень за темою "Мова і Мовлення. Текст. Речення". (Навчальна мовна тема.)

Мета. Перевірити рівень знань учнів за темою "Мова і мовлення. Текст. Речення".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)