АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Тренувальні вправи. а) Читання вірша і словесне малювання

Читайте также:
  1. IV. Тренувальні вправи.
  2. IV. Тренувальні вправи.
  3. IV. Тренувальні вправи.
  4. V. Тренувальні вправи.

1. Вправа 165.

а) Читання вірша і словесне малювання.

б) Пояснення закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

в) Добір синонімів до слова небокрай. (Обрій, небосхил.)

2. Каліграфічна хвилинка.

О о Оо об рі ій обрій

Сонце на обрії, ранок встає, браття, вставайте, сонце стрічайте: ранок встає.

(Олександр Олесь)

—Поділіть на склади для переносу слово обрій.

—Знайдіть у вірші іменник чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

3. Вправа 166.

а) Порівняння сполучень іменників у двох колонках.

б) Визначення спільного та відмінного в двох записах.

в) Засвоєння правила про вживання паралельних форм іменників у мовленні.

4. Самостійна робота.

— Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках.

— Виділіть закінчення.

 

— Перевірте себе, скориставшись алгоритмом.

Стіл, сторож, вчитель, Петро, Сергій Миколайович, лебідь, агроном, вокзал, директор, їжак, дядько Микола, комбайнер, край, луг.

5. Розвиток зв'язного мовлення. (Вправа 167.)

—Складіть і запишіть твір-розповідь на запропоновані підручником теми (за вибором).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)