АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Повторення вивченого матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. III. Вивчення нового матеріалу.
 6. III. Изучение нового материала.
 7. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

—З чого складаються речення? (Зі слів.)

—На скільки частин мови поділено всі олова української мови? (На 10 частин мови.)

—Яку частину мови ми зараз вивчаємо? (Прикметник.)

—Яка частина мови називається прикметником?

— Яку роль відіграють прикметники у нашому мовленні? (Вживання прикметників робить наше мовлення багатшим, милозвучнішим, емоційно насиченим.)

—Як змінюються прикметники? (За числами, відмінками, а в однині — і за родами.)

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 1.

а) Ознайомлення і виконання першого завдання вправи.

— Спишіть подані сполучення прикметників з іменниками у стовпчик, поставте їх у множині і запишіть через риску.

Гордий прапор - горді прапори, мирна угода — мирні угоди, дружня зустріч — дружні зустрічі, складна задача — складні задачі прикра помилка — прикрій помилки.

— Виділіть закінчення прикметників у множині. Який висновок можна зробити про закінчення прикметників у називному відмінку множини?

2. Опрацювання правила (с.3), яке є логічним висновком виконаної вправи 1.

Висновок. Слід звернути увагу, що всі без винятку прикметники у називному відмінку множини мають закінчення - і, тому варто не забувати, що у вимові треба пом'якшувати кінцеві приголосні перед звуком - і. Це стосується всіх приголосних звуків (у тому числі шиплячих і губних).

3. Тренувальна вправа (усно) на закріплення вивченого правила.

— Названий прикметник поставте у множині, доберіть відповідний за змістом іменник, назвіть утворене словосполучення.

дорогий — дорогі діти слабкий — сухий — хижий — козачий — мудріший — голубий — скупий — сміливий -

4. Вибіркове списування (за вправою 2).

а) Читання тексту вправи, визначення його головної думки.

б) Словникова робота. Граціозні — витончені, стрункі.

в) Самостійне вибіркове списування за завданням 2 вправи 2.

Інформація. На планеті росте понад 200 видів калини. В Україні найпоширеніші 2 види — калина звичайна і цілолиста.

г) Перевірка виконаної вправи 2 (зачитування прикметників з пропущеними закінченнями).

Фізкультхвилинка.

IV. Каліграфічна хвилинка.

кі сі ті ні хі ві

—Підберіть і запишіть прикметники у множині, які закін­чуватимуться буквосполученнями каліграфічної хвилинки.

Маленькі, золоті, зелені, тихі, казкові і т.д.

—Які почуття виникають під час читання таких слів? (Радісні.)

V. Закріплення вивченого матеріалу.

— Такі ж веселі світлі почуття викликає і зміст наступної вправи.

1. Самостійна робота (за вправою 3).

а) Словникова робота (розгляд кольорових ілюстрацій квітів, згаданих у вправі: волошки, сокирки, безсмертник, медуниця, звіробій, материнка).

б) Письмове виконання вправи 3.

(Можна запропонувати дівчаткам опрацювати перші два речення, а хлопчикам — 3-є, 4-е, і 5-е речення. Так буде опрацьована вся вправа.)

в) Розбір за будовою прикметника.

г) Перевірка виконання вправи.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. (С.5, правило; вправа 4.)

VII. Підсумок уроку.

Навчальна гра "Продовж речення".

— На сьогоднішньому уроці ми продовжили вивчати частину мови... (прикметник).

—Прикметники змінюються за... (числами, родами).

— Усі прикметники в називному відмінку множини мають... (закін­чення —і). Наведіть приклади.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (Вправи 5—7.)

Мета. Закріпити знання про відмінювання прикметників у множині. Вчити школярів правильно вимовляти і записувати форми прикметників у множині, вживати на письмі закінчення прикмет­ників, орієнтуючись на кінцевий приголосний звук основи.

Обладнання. Експозиція дитячих квітів-розмальовок. Таблиця "Почуття" (додаток 5).

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Зачитування учнями творів про мамині (бабусині) руки.

2. Висловлювання почуттів від прослуханих учнівських творів

— Яка частина мови найчастіше трапляється у ваших творах?

— У формі якого числа стоять прикметники? Чому?

3. Розвиток зв'язного мовлення.

— Огляньте експозицію квітів-розмальовок і скажіть, яку із робіт ви хотіли б придбати в подарунок мамі чи бабусі. Переконливо мотивуйте свій вибір.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)